گرایش : مالی

عنوان : مطالعه ارتباط فرصت­های رشد و پایداری سود در ارزش گذاری جریان نقدی آزاد

دانشگاه مازندران

دانشکده علوم اقتصادی و اداری

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

موضوع:

مطالعه ارتباط فرصت­های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر شهاب الدین شمس

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فـصل اول………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- اظهار مساله…………………………………………………………………………………………………………. 4

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3- مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………………………………… 6

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………… 6

1-5- سؤال‏های پژوهش………………………………………………………………………………………………. 7

1-6- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 7

1-7- حدود پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 7

1-7-1- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………………………………. 7

1-7-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………….. 7

1-7-3- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………… 8

تعریف واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………… 8

فـصل دوم………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- کیفیت سود………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1- مولفه های سنجش کیفیت سود……………………………………………………………………….. 14

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-2-1-1- پایداری سود…………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-1-2- قابلیت پیش بینی سود………………………………………………………………………………. 15

2-2-1-3- به موقع بودن سود…………………………………………………………………………………….. 15

2-2-1-4- مربوط بودن سود به ارزش سهام………………………………………………………………….. 16

2-2-1-4- محافظه کارانه بودن سود…………………………………………………………………………….. 16

2-3- فرصت های رشد………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1- فرصت های رشد و ساختار سرمایه………………………………………………………………….. 17

2-3-2- فرصت های رشد و سود تقسیمی……………………………………………………………………. 18

2-3-3- فرصت های رشد و ساختار مالکیت…………………………………………………………………. 18

2-4- جریان نقدی آزاد………………………………………………………………………………………………. 19

2-5- تحلیل رگرسیون………………………………………………………………………………………………. 21

2-6- سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 22

2-6-1- پژوهشهای خارج از کشور………………………………………………………………………………. 22

2-6-2- پژوهشهای داخل کشور…………………………………………………………………………………. 25

2-7- جمع بندی سوابق پژوهش…………………………………………………………………………………. 28

فـصل سوم………………………………………………………………………………………………………………. 30

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 31

3-2- روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………. 31

3-2-1- جامعه آماری پژوهش…………………………………………………………………………………….. 31

3-2-2- نمونه آماری پژوهش……………………………………………………………………………………… 32

3-3- ابزار جمع آوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 32

3-4- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………. 33

3-4-1- مدل پانل دیتا……………………………………………………………………………………………… 34

3-4-1-1- مزیت داده‌های تلفیقی نسبت به سری‌های زمانی و مقطعی…………………………….. 34

3-4-1-2- تعیین روش تخمین در روش پانل دیتا…………………………………………………………. 35

3-4-1-3-آزمون معنی دار بودن اثرات فردی F لیمر…………………………………………………… 36

3-4-1-4- انتخاب روش برای تخمین مدل………………………………………………………………….. 37

3-4-1-4-1- روش اثرات ثابت………………………………………………………………………………….. 38

3-4-1-4-2- روش اثرات تصادفی…………………………………………………………………………….. 38

3-4-2- فروض کلاسیک آماری…………………………………………………………………………………. 38

3-4-3- تجزیه و تحلیل رگرسیون و همبستگی…………………………………………………………… 41

فـصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………. 42

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-2- تحليل آماري داده هاي جمع آوري شده………………………………………………………………. 43

4-2-1- تحليل آماري آزمون فرضیه فرصت های رشد………………………………………………….. 43

4-2-2- تحليل آماري آزمون فرضیه پایداری سود……………………………………………………….. 45

فـصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………….. 48

5- 1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 49

5-2- مروري مختصر بر هدف، مسئله و چگونگي كار…………………………………………………….. 49

5-3- نتایج و یافته ها………………………………………………………………………………………………… 50

5-4- بحث، مقایسه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………. 50

5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده………………………………………………………………………. 52

منابع……………………………………………………………………………………………………………………….. 53

منابع و ماخذ فارسی………………………………………………………………………………………………….. 54

منابع و ماخذ انگلیسی……………………………………………………………………………………………….. 56

ضمیمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 59

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 64

چکیده:

پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد و پایداری سود می­پردازد. در این پژوهش از ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، سود خالص و سود تقسیمی بعنوان متغیرهای کنترلی بهره گیری شده می باشد. داده های مورد نیاز از 89 شرکت طی یک دوره زمانی ده ساله (1381-1391) بصورت فصلی جمع آوری شده می باشد. نتایج پژوهش دلالت بر ارتباط مثبت و معنادار جریان نقدی آزاد با بازده سهام با وجود فرصت­های رشد و ناپایداری سود دارد. بر این اساس نتیجه حاضر در بازار سرمایه ایران می تواند در تصمیم گیری مدیران و سرمایه گذاران جهت رسیدن به بازده مناسب شرکت موثر باشد و اقدامات کنترلی سهامداران مانند در نظر داشتن تئوری سرمایه گذاری اضافی و تئوری کورو می تواند در این امر موثر باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

رشد و توسعه شركت­هاي سهامي در گذر زمان به پيدايش و فزوني قشري از صاحبان سرمايه انجاميد كه در ادارة شركت­ها مشاركت مستقيم نداشته و از طريق انتخاب هيئت مديره، امور شركت را هدايت و بر آن نظارت مي­كردند. اين تحول جديد، گروه تازه اي از مديران حرفه اي را پديد آورد كه در سرماية مؤسساتي كه اداره مي كردند، سهمي ناچيز داشته و يا سهمي نداشتند و بدين ترتيب مديريت مؤسسات از مالكيت سرماية آن ها تفكيك گردید (شباهنگ و همكاران، 1377). جدايي مديريت از مالكيت، موجب ايجاد تضاد منافع بين مديران و سهامداران و پيدايش مسئله تئوري نمايندگي گردید. تئوري نمايندگي كه مالكيت و كنترل را در شركت­ها از يكديگر جدا مي­كند، باعث ايجاد تضاد منافع بين سهامداران و مديران شركت­ها مي­گردد. یکی از منزه ترین اشکال تحلیل بنیادی اوراق بهادار، ارزشیابی جریان های نقدی واحد تجاری می باشد. چراکه این شیوه بین ارزش یک شرکت و بازدهی اقتصادی ناشی از دارایی های آن مستقیماً ارتباط مستقر می کند(درجه، 1390). جريان نقد آزاد معياري براي اندازه گـيري عمـلكرد شـركت می­باشد و وجه نقدي را نشان مي دهد كه شركت پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري يا توسعه­ي دارايي­ها، در اختيار دارد. جريان نقدی آزاد از اين حيث داراي اهميت می باشد كه به شركت اجازه مي دهد تا فرصت هايي را جستجو كند و ارزش سهامدار را افزايش دهد. بدون در اختيار داشتن وجه نقد، توسعه­ي محصولات جديد، انجام تحصيل­هاي تجاري، پرداخت سودهاي نقدي به سهامداران و كاهش بدهي­ها امكان­پذير نمي باشد. از طرف ديگر، وجه نقد بايد در سطحي نگهداري گردد كه بين هزينه ي نگهداري وجه نقد و هزينه­ي وجه نقد ناكافي تعادل مستقر گردد.

در اين فصل از تحقيق به بيان مساله مورد بررسي، بيان ضرورت انجام تحقيق، مدل مفهومي تحقيق، اهداف تحقيق،‌ سوالات تحقيق، قلمرو تحقيق(قلمرو مكاني، زماني و موضوعي) پرداخته شده می باشد.

2-1- اظهار مسئله

با اتکا به نظریه جنسن[1](1986)، از شرکتی که فرصت­های‏ سرمایه‏گذاری پائینی برخوردار می باشد، انتظار می‏رود که جریان‏های نقد آزاد بالایی داشته باشد. زیرا هر چه فرصتهای‏ سرمایه‏گذاری(بالفعل و بالقوه)افزایش پیدا کند، اکثر وجوه مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق‏ سرمایه‏گذاری در فرصتهای موجود مورد بهره گیری قرار می‏گیرد و افزایش در میزان سرمایه‏گذاری از محل وجوه مازاد منجر به‏ کاهش این وجوه خواهد گردید. پس طبق نظر جنسن و تئوری نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامي تشديد می­گردد كه شركت، جريان­هاي نقدي آزاد با اهميتي(مثبتی) ايجاد ­كند و با فرصت­های رشد کمی نیز مواجه باشد. در صورت نبود اقدامات کنترلی توسط سهامداران، مدیران شرکت­هایی که دارای جریان نقدی آزاد[2] مثبت و فرصت­های رشد کم هستند، آغاز در پروژه­هایی با ارزش فعلی خالص[3] مثبت سرمایه گذاری می­کنند و به علت کم بودن فرصت­های رشد، در پروژه­هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می­کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه­گذاری و در پی آن کاهش قیمت سهام می­گردد. پس مدیران برای آنکه توسط سهامداران حذف نشوند کوشش می­کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) و یا با نفوذ و دستکاری­های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و تسی[4]، 1998) را بپوشانند. به همین علت مدیران تمایل زیادی به بهره گیری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری بمنظور گزارش افزایش سود دارند(چانگ، فرس و کیم[5]، 2005). پس، قابل اتکا بودن و مفيد بودن اقلام تعهدي مورد ترديد می باشد، زیرا که مديران قادرند آن­ها را مطابق ميل خود تعديل نمايند(حامدی، 1388).

جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد، زیرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار درآمد را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن می باشد رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار نگرفته می باشد نمی­توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین می باشد یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد می باشند، چیزی که سود، آن را نشان نمی­دهد(مهام، فجرزاده و حسینی، 1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقدی آزاد می­تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد. پس طبق تئوری نمایندگی به احتمال زیاد مدیران تمایل دارند پول اضافی را با در نظر داشتن منافع خود هزینه نمایند و منافع سهامداران را در اولویت بعدی قرار دهند. وقتی سود ناپایدار باشد سرمایه گذاران به منابع اطلاعاتی حسابداری و جریان نقدی آزاد برای تصمیم گیری نیاز خواهند داشت.

تئوری ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام اظهار می­کند که جریان نقدی آزاد نمی­تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد(دستگیر و شریفی، 1390) زیرا فاقد ارزش افزوده می باشد(حبیب[6]، 2012؛ ژانگ[7]، 2000)، جریان نقدی آزاد فقط در شرایطی خاص می­تواند با بازده سهام ارتباط داشته باشد. بر اساس مدل ارزش­گذاری حقوق صاحبان سهام(فرانسیس و دیگران[8]، 2004) سرمایه­گذاران علاقه بیشتری به شرکت­هایی با پایداری سود دارند. پس در صورت وجود ناپایداری سود، سرمایه گذاران توجه­شان را به عواملی زیرا جریان نقدی آزاد جهت ارزشگذاری جلب می­کنند.

پژوهش حاضر بر مبنای حسابداری تعهدی شکل گرفته می باشد و عدم ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام ممکن می باشد مشروط به فرصت های رشد و کیفیت سود باشد. پس این پژوهش به مطالعه ارتباط فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد می­پردازد. مسئله مذكور در نمودار شماره يك نشان داده شده می باشد.

[1] . Jensen

[2] . Free cash flow

[3] . Net present value

[4] . Gul & Tsui

[5] . Chung, Firth & Kim

[6] . Habib

[7] . Zhang

[8] . Francis et al

تعداد صفحه : 78

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان