عنوان : مطالعه ارتباط شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت MBA

عنوان/ موضوع:

مطالعه ارتباط شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه فکری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما:

دکتر محمود یحیی زاده فر

استاد مشاور:

دکتر ایرج مهدوی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………………………………………………………………………………….

فصل اول: کلیات پژوهش

1) مقدمه………………………………………………………………………………………………. 2

1-2) اهمیت موضوع……………………………………………………………………………….. 2

1-3) تعریف و اظهار موضوع پژوهش…………………………………………………………….. 3

1-4) اهداف پژوهش………………………………………………………………………………… 5

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-5) قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………. 5

1-6) فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 5

1-7) جامعه مورد نظر پژوهش…………………………………………………………………….. 6

1-8) نمونه آماری…………………………………………………………………………………… 6

1-9) روش پژوهش………………………………………………………………………………….. 6

1-10) چشم‌انداز کلی پژوهش…………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 10

عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی…………………………………………………………. 12

مالکیت شرکت های سهامی عام…………………………………………………………………. 12

جدا شدن مالکیت از مدیریت…………………………………………………………………….. 13

پراکندگی سهامداران………………………………………………………………………………… 13

ساختار مالکیت………………………………………………………………………………………. 14

هیئت مدیره…………………………………………………………………………………………… 14

سرمایه ی فکری……………………………………………………………………………………… 16

تعریف سرمایه فکری………………………………………………………………………………. 17

سنجش سرمایه فکری………………………………………………………………………………. 19

علت های سنجش سرمایه فکری………………………………………………………………………. 20

شاخص­های متداول برای اندازه گیری سرمایه فکری………………………………………… 21

مدل­ها و روش­های اندازه گیری سرمایه فکری……………………………………………….. 29

مدل­های سنجش غیرمالی سرمایه فکری……………………………………………………….. 30

1- ترازنامه نامرئی (ناملموس)……………………………………………………………………. 30

2- کنترل دارایی­های ناملموس…………………………………………………………………… 30

3- کارت امتیاز دهی متوازن (BSC)…………………………………………………………..

4- شاخص سرمایه فکری…………………………………………………………………………. 31

5- کارگزار تکنولوژی………………………………………………………………………………. 31

6- روش جهت یابی (مرورگر) تجاری اسکاندیا…………………………………………….. 31

7- مدل مدیریت سرمایه فکری………………………………………………………………….. 32

8- روش جویا………………………………………………………………………………………. 32

9- مدل محاسبه بر مبنای متغیر های زبانی فازی……………………………………………… 33

مدل­های سنجش پولی و مالی سرمایه فکری………………………………………………….. 33

2- نرخ بازده دارایی ها (ROI)…………………………………………………………………. 35

3- روش تشکیل سرمایه بازار……………………………………………………………………. 35

4- روش سرمایه فکری مستقیم………………………………………………………………….. 35

5- روش­های اندازه گیری مالی سرمایه فکری………………………………………………… 35

6- روش q توبین (q Tobin)………………………………………………………………….

7- مدل ضریب ارزش افزوده فکری (VAIC)………………………………………………

ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………… 38

تعاریف………………………………………………………………………………………………… 38

تعاریف عملکرد…………………………………………………………………………………….. 38

تعریف ارزیابی………………………………………………………………………………………. 38

تعریف ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………. 38

روش های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………….. 38

اهمیت و سودمندی ارزیابی عملکرد……………………………………………………………. 39

مبنای ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………… 39

تکنیک های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… 40

اهداف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………….. 40

مروری بر پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………. 41

تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………. 41

تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………….. 46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………… 49

3-2) نوع پژوهش………………………………………………………………………………….. 49

3-3) طرح مسأله پژوهش…………………………………………………………………………. 49

3-4) فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………… 50

3-5) قلمرو مکانی و زمانی پژوهش……………………………………………………………. 50

3-6) ابزار جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز پژوهش……………………………………………… 51

3-7) مدل‌ها و متغیرهای پژوهش و نحوه آزمون فرضیه‌ها…………………………………. 51

سرمایه فکری………………………………………………………………………………………… 51

حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………….. 52

مدلهای جهت آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………….. 54

3-8) روش‌های آماری مورد بهره گیری در پژوهش…………………………………………….. 54

3-8-1) روش‌های تخمین با بهره گیری از داده‌های ترکیبی…………………………………… 55

3-8-2) آزمون لیمر……………………………………………………………………………… 55

3-8-3)آزمون چاو………………………………………………………………………………….. 56

3-8-4) آزمون هاسمن…………………………………………………………………………….. 57

3-8-4-1) اثرات ثابت…………………………………………………………………………….. 57

3-8-4-2) اثرات تصادفی………………………………………………………………………… 57

3-8-5) آزمون‌های آماری…………………………………………………………………………. 58

3-8-5-1) آزمون t………………………………………………………………………………….

3-8-5-2) آزمون F فیشر………………………………………………………………………… 58

3-8-5-3) آزمون دوربین- واتسون…………………………………………………………….. 58

3-9) تحلیل رگرسیون……………………………………………………………………………… 59

رگرسيون چند متغيره………………………………………………………………………………… 59

ضريب تعيين و ضريب تعيين تصحيح شده…………………………………………………… 60

مدل رگرسيون………………………………………………………………………………………… 60

آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون…………………………………………………………. 61

آزمون معنادار بودن معادله رگرسيون…………………………………………………………….. 61

آزمون معنادار بودن ضرايب……………………………………………………………………….. 62

عدم خود همبستگي…………………………………………………………………………………. 62

تحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………….. 64

3-10) اختصار فصل سوم…………………………………………………………………………. 65

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 67

4-2- نتايج آمار توصيفي………………………………………………………………………….. 67

4-3- تحلیل ماهیت و ویژگی­های متغیرهای پژوهش………………………………………… 68

4-4- مدل اول پژوهش (فرضیه اول)…………………………………………………………….. 68

4-4-1- مطالعه خود همبستگی…………………………………………………………………. 68

4-4-2- مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 69

4-4-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 69

4-4-3- آزمون فرضيه اول تحقيق………………………………………………………………. 70

4-4-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه اول پژوهش………………………………….. 71

4-4-3-2- مطالعه متغیرهای کنترلی مدل پژوهش…………………………………………….. 72

4-5- مدل دوم پژوهش (فرضیه دوم)……………………………………………………………. 72

4-5-1- مطالعه خود همبستگی…………………………………………………………………. 72

4-5-2- مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 72

4-5-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 73

4-5-3- آزمون فرضيه دوم تحقيق………………………………………………………………. 73

4-5-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه دوم پژوهش…………………………………. 74

4-5-3-2- مطالعه متغیرهای کنترلی مدل پژوهش…………………………………………….. 75

4-6- مدل سوم پژوهش (فرضیه سوم)…………………………………………………………… 75

4-6-1- مطالعه خود همبستگی…………………………………………………………………. 75

4-6-2- مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 75

4-6-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 76

4-6-3- آزمون فرضيه سوم تحقيق……………………………………………………………… 76

4-6-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه سوم پژوهش…………………………………. 77

4-7- مدل چهارم پژوهش (فرضیه چهارم)……………………………………………………… 78

4-7-1- مطالعه خود همبستگی…………………………………………………………………. 78

4-7-2- مطالعه ناهمسانی واریانس…………………………………………………………….. 78

4-7-3- آزمون معني دار بودن روش اثرات ثابت……………………………………………. 79

4-7-3- آزمون فرضيه چهارم تحقيق…………………………………………………………… 79

4-7-3-1- آزمون رگرسیون مربوط به فرضیه چهارم پژوهش………………………………. 81

4-7-3-2- مطالعه متغیرهای کنترلی مدل پژوهش…………………………………………….. 81

فصل پنجم: بحث و نتيجه­ گيري و پيشنهادها

5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………….. 83

5-2- اختصار پژوهش……………………………………………………………………………….. 83

5-2-1- تدوین فرضیه پژوهش……………………………………………………………………. 83

5-2-2- تهیه آمار توصیفی کلیه متغیرهای پژوهش……………………………………………. 83

5-3- مراحل مطالعه فرضیه پژوهش……………………………………………………………. 84

5-4- نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………. 84

5-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اول……………………………………………………………. 85

5-4-2- نتایج حاصل از بخش دوم…………………………………………………………….. 85

5-4-3- نتایج حاصل از فرضیه سوم…………………………………………………………… 85

5-4-4- نتایج حاصل از بخش چهارم…………………………………………………………. 86

5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با موضوع پژوهش………………………………………………… 86

5-6- پیشنهاداتی در ارتباط با تحقیقات آتی………………………………………………… 86

5-7- محدودیتها در کاربرد نتایج پژوهش………………………………………………………. 86

منابع و مأخذ…………………………………………………………………………………………. 88

منابع فارسی………………………………………………………………………………………….. 88

منابع لاتین……………………………………………………………………………………………. 89

پیوست………………………………………………………………………………………………… 92

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………… 107

چکیده:

هدف از اجراي تحقيق حاضر، بررسي ارتباط بین شاخص حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری بر عملکردشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. بر اين اساس، پس از مروري جامع بر ادبيات موضوعي مربوط به سرمایه فکری و عملکرد و حاکمیت شرکتی، داده های مورد نیاز از جامعه آماري بین سالهای 1386 الی 1390 با بهره گیری از صورت های مالی شرکت ها جمع آوري شده می باشد. سپس با اطلاعات بدست آمده به کمک نرم افزار Excelو Eviews اقدام به استخراج مدل رگرسیونی تبیین کننده اثرات متغیر سرمایه فکری (طبق مدل پولیک) و حاکمیت شرکتی و عملکردشرکت های جامعه آماری بر یکدیگر شده می باشد. نتایج پژوهش نشان داده می باشد که سرمایه فکری طبق ارتباط مثبت معنادار با عملکرد شرکت ها دارد همچنین ارتباط مثبت معناداری بین حاکمیت شرکتی و عملکرد و نیز بین سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی هست، در نهایت نیز شاخص حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها تاثیر گذار می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

حسابداری همواره در فرآیند تهیه و ارائه‌ی اطلاعات سودمند برای قضاوت و تصمیم‌گیری بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی ابزار موثری تعبیر می گردد. در این راستا، اظهار می گردد که تمرکز بسیاری از استدلال‌های مطرح شده در طرفداری از فلسفه وجودی دانش حسابداری تأکید بر فرآیند قضاوت و تصمیم‌گیری بهره گیری‌کنندگان می باشد. بر پایه‌ی مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای آنگلوساکسون و همچنین در ایران، سرمایه‌گذاران اصلی‌ترین بهره گیری‌کنندگان اطلاعات صورت‌های مالی به شمار می‌طریقه. این گروه در پی اطلاعاتی هستند که بر پایه‌ی آن ارزیابی مخاطره و بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاری امکان پذیر گردد. [2]

بهره گیری‌کنندگان از اطلاعات مالی و خصوصاً سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان، غالباً بر اساس پیش‌بینی عملکرد آتی، تصمیم‌گیری می‌کنند. لذا ارزیابی عملکرد گذشته، همواره یکی از مبانی شکل‌گیری انتظارات آتی و پیش‌بینی آینده می باشد. گزارشات مالی اطلاعاتی را در خصوص میزان سود و اجزای تشکیل دهنده آن ارائه می کند و بهره گیری‌کنندگان اطلاعات مالی بر اساس این اطلاعات نسبت به ارزیابی، برآورد، پیش‌بینی و سنجش مخاطرات اقدام می‌نمایند. بدین ترتیب حسابداری مالی با ارائه صورت‌های مالی اساسی، اطلاعات تفضیلی در خصوص سود و عوامل تعیین‌کننده آن را در اختیار بهره گیری‌کنندگان قرار می‌دهد. [5]

2-1- اهمیت موضوع

با در نظر داشتن فرآیند خصوصی‌سازی صنایع ایران و جلب مشارکت عمومی در اداره شرکت‌ها، ضروری می باشد به مقصود اتخاذ تصمیمات منطقی در مورد سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌ها و به لحاظ ارزیابی وضعیت سودآوری واحد تجاری و انعطاف‌پذیری مالی در یک سرمایه‌گذاری، شرایطی فراهم گردد تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران جهت حصول اطمینان از افزایش منافع آن‌ها در نتیجه سرمایه‌گذاری در واحد مورد نظر در اختیار آنان قرار گیرد. سرمایه‌گذاران برای انجام سرمایه‌گذاری بایستی سؤالات متعددی را پی‌جو باشند که: سودآوری شرکت در آینده چگونه خواهد بود؟ آیا طریقه سوددهی همچنان ادامه خواهد داشت یا خیر؟ سیاست‌های تولید و فروش شرکت در آتی چگونه خواهد بود؟ شرکت قدرت پرداخت سود سهام را خواهد داشت؟

انتخاب یک مساله و صورت بندی آن، در قالب یک مسأله علمی و مطالعه آن با بهره گیری از روش های علمی، شناسایی علل و روابط مربوط به آن و در نهایت برگرداندن آن از زبان علمی به زبان ساده تر یعنی نزدیک کردن اندیشه ها و نظریه های تجریدی و انتزاعی به ذهنیت کسانی می باشد که بایستی از دستاوردهای پژوهش بهره گیری کرده و آن را اجراکنند، وظایف اصلی یک پژوهشگر را تشکیل می دهد. پس اظهار موضوع پژوهش به زبان علمی، در واقع همان طرح مساله پژوهش در قالبی روشن و دقیق بر اساس ضوابط علمی می باشد.[7]

کمیته ‏Basel‏ (‏BCBS‏) توجهات را معطوف نیاز مبرم به مطالعه، فهم و بهبود حاکمیت شرکتی در ‏موسسات مالی نموده می باشد. پیام اصلی ‏BCBS‏ این می باشد که حاکمیت شرکتی خوب کارایی نظارت را افزایش می دهد. علاوه بر ‏این کمیته معتقد می باشد حاکمیت شرکتی برای گارانتی یک سیستم مالی صحیح مورد نیاز می باشد. تا به حال مطالعات زیادی در ‏حوزه حاکمیت شرکتی انجام گرفته می باشد اما در حوزه بانکداری این مطالعات اندکند [12]، [21]، [24]، [27] و [30]. می دانیم که بانک ها به دلیل سیستم های اقتصادی که در انها فعالند با معضلات و موانعی در سطح ‏انجام امور تجاری خود مواجهند که وظیفه حاکمیت شرکتی در این تنگنا خود را نشان می دهد و با چنین مشکلاتی دست و ‏پنجه نرم می کند و کوشش در رفع انها دارد.‏

هدف اصلی قانون گذار که کوشش در کاهش ریسک سیستماتیک دارد، ممکن می باشد با هدف اصلی سهام داران که کوشش ‏و خواستشان افزایش ارزش سرمایه گذاریشان می باشد در تضاد باشد. تأثیر هیئت مدیره به عنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی در ‏بانک ها با دیگر هیئت ها تفاوت دارد و این تفاوت ناشی از رقابت محدودتر در این صنعت، قوانین سفت و سخت تر و عدم ‏تقارن اطلاعاتی بالاتریست که ناشی از ویژگی ها و وظایف خاص این می باشد، می باشد. پس، هیئت مدیره یک مکانیزم ‏کلیدی در نظارت بر رفتار مدیران می باشد و به انها در تدوین استراتژی و اجرا کمک می رسانند. دانش خاص مدیران در مورد ‏پیچیدگی تجارت بانکداری به انها کمک می کند تا به صورت کارا و بهینه مدیران را نظارت کرده و به انها توصیه نمایند.

با افزايش رقابت جهاني و پيشرفت تکنولوژي، سيستم­هاي حسابداري سنتي با مشکلاتي روبرو شده­اند. يکي از اين معضلات اساسي، عدم کفايت و ناتواني آن­ها در سنجش و ملحوظ کردن سرمايه­هاي فکري در صورت­هاي مالي شرکت­ها می باشد [2]. در عصر جديد، تنها با تکيه بر سرمايه ­هاي فيزيکي و دارايي­هاي مشهود نمي­توان به کارآيي و بهره­وري رسيد، بلکه در بدبينانه­ترين حالت توليد نيز، بايستي سرمايه­هاي فکري را مد نظر قرار داد تا از اين طريق بتوان بر مزيت­هاي رقابتي شرکت­ها افزود. به تعبيري، سرمايه­هاي فكري به عنوان سرمايه واقعي و جزء استراتژيك­ترين سرمايه ­هاي سازمان­هاي عصر حاضر به ويژه براي مراكز پژوهشي و سازمان­هاي دانش­محور، مطرح مي­ باشند. لذا سازمان­هاي دانش­محور، جهت كسب مزيت رقابتي پايدار، نيازمند شناسايي و مديريت آگاهانه و نظام­مند سرمايه ­هاي فكري خود مي­ باشند [30]. شرکت­هایی که سرمایه فکری را به گونه مؤثر اندازه­گیری، گزارش و مدیریت می­کنند، مزیت رقابتی برای خود ایجاد می­کنند زیرا که همه دارایی­های خود را اعم از مشهود و نامشهود شناسایی کرده­اند و لذا در وضعیت بالقوه کامل برای بهره گیری حداکثری از دارایی­ هایشان هستند. به علاوه، درک ارزش واقعی تمام دارایی ­ها، انعکاس صحیحی از ثروت شرکت بوده و در راستای هدف ارائه اطلاعات شفاف به سهامداران، سرمایه­ گذاران بالقوه و تحلیل­گران بازار می­باشد [31].

3-1- تعریف و اظهار موضوع پژوهش

با در نظر داشتن گذار جوامع از عصر صنعت به عصر اطلاعات، اهميت سرمايه­هاي فکري در دنياي تجارت نيز رشد يافته می باشد .در طول عصر صنعت، بهاي تمام شده دارايي‌ها، كارخانجات و تجهيزات و مواد خام بود كه براي موفقيت يك تجارت لازم بود، اما در عصر اطلاعات اين بهره گیری­ي مؤثر از سرمايه‌هاي فكري می باشد كه معمولاً در موفقيت يا شكست يك مجموعه، مؤثر می باشد. اين موضوع تا به آن­جا پيش مي‌رود كه پژوهش­گران در مقالات و اظهارات خود ارزشمندترين و مهم­ترين منابع يك شركت را سرمايه‌هاي فكري و دارايي‌هاي نامشهود آن مي‌دانند. به نظر آن­ها دارايي‌هاي مشهود مي‌توانند به راحتي كپي‌برداري شوند و يا در يك بازار آزاد خريداري گردند، بنابراين آن­ها نمي‌توانند دارايي‌هاي استراتژيك يك شركت باشد و مزيت‌هاي رقابتي براي آن شركت ايجاد كنند [36].

در زمینه سرمایه فکری و نحوه سنجش آن دو دیدگاه هست که عبارتند از دیدگاه ورودی-محور (Input-based) و دیدگاه خروجی-محور (Output-based). بر اساس دیدگاه خروجی-محور که یک دیدگاه اندازه­گیری (Measurement) می باشد، ارزش سرمایه فکری برابر با تفاوت ارزش بازار و خالص ارزش دفتری شرکت می باشد [3]. ادوينسون و سوليوان (Edvinsson & Sullivan) كه از پيش­گامان پژوهش در زمينه سرمايه فكري به حساب مي‌آيند، تفاوت بين ارزش بازار و ارزش دفتري را به عنوان ارزش سرمايه‌هاي فكري تعريف مي­ كنند. از اين ديدگاه (دیدگاه خروجی-محور) سرمايه فكري از سرمايه انساني و سرمايه ساختاري تشكيل شده می باشد.

از دیدگاه ورودی-محور که یک رویکرد فرایند-محور (Process-based) می باشد، سرمایه فکری ترکیبی از منابع نامشهود بوده که به قابلیت­ها و رقابت­پذیری منحصر به فرد شرکت کمک می­کند که در خدمات و محصولات شرکت ریشه دوانیده و باعث ارزش افزوده اقتصادی می­گردد [3].

سرمايه فکري، دانشي می باشد که مي­تواند به ارزش تبديل گردد [11]. [11] سرمايه فکري را ترکيبي از سرمايه انساني و سرمايه ساختاري مي­ دانند. بونتيس و همکاران سرمايه فکري را در مفهومي که تمامي منابع نامشهود و ارتباطات داخلي آن­ها را شامل مي­گردد، معرفي مي­کنند [11]. [9]سرمايه ساختاري را مشتمل بر سرمايه ارتباطي (مشتري) و سرمايه سازماني مي­دانند [9] و هم­چنين بوخ و همکاران (2001) سرمايه سازماني را ترکيبي از سرمايه نوآوري و سرمايه رويه­اي معرفي مي­کنند [10].

چن معتقد می باشد که سرمايه ­هاي فکري، شامل طبقه دارايي­هاي غيرملموس مي­باشد و از نظريه بازي­ها مي­توان جهت ارزش­يابي سرمايه فکري بهره گرفت [15]. در مدلي بنام جاي­گاه ارزش، سرمايه فکري متشکل از سه جزء اصلي دانسته شده که براي ايجاد ارزش با هم در تعامل مي­باشند. اين اجزاء سه­گانه عبارتند از سرمايه انساني، سرمايه ساختاري (سازماني) و سرمايه مشتري (ارتباطي). به اعتقاد [11]، جاي­گاه ارزش از ادغام سه نوع سرمايه فوق­الذکر جهت نيل به نتايج مطلوب ايجاد مي­گردند [11]. در درون اين جاي­گاه ارزش، سرمايه فکري شرکت داراي خواصي به توضیح زير مي­باشد:

1- سرمايه فکري مي­تواند مانند اختراع ثابت و يا مانند ظرفيت­هاي انساني منعطف باشد.

2- سرمايه فکري مي­تواند هم شامل ورودي­ها و هم شامل خروجي­هاي فرآيند ايجاد ارزش باشد، لذا سرمايه فکري دانشي می باشد که مي­تواند به ارزش تبديل گردد و يا محصول نهايي فرآيند انتقال دانش باشد.

3- سرمايه فکري از عمل و عکس و العمل سرمايه­هاي انساني، سرمايه ساختاري و سرمايه مشتري ايجاد مي­گردد.

4- ارزش مستقيماً و به تنهايي از طريق يکي از اين عوامل ناشي نمي­گردد، بلکه تنها از طريق برقراري تعاملي نظام­مند و بهينه ميان اين سه جزء ايجاد مي­گردد. لذا براي اين­که سازمان قادر به تبديل سرمايه فکري به ارزش باشد، ضروري می باشد تا در هر سه زمينه فوق قدرتمند باشد. سرمايه انساني زير بناي سرمايه سازماني می باشد و اين دو با هم براي ايجاد سرمايه مشتري در تعامل مي­باشند. در مرکز اين سرمايه، سرمايه مالي يا ارزش قرار مي­گيرد که از تعامل آن­ها ايجاد مي­گردد. اين تعامل، پويا، مستمر و در حال توسعه مي­باشد [11]. بنابراين، سرمايه فکري شامل سه جزء مي­باشد:

1- سرمايه انساني: شامل آموزش، دانش کاري، ويژگي­ها و خصوصيات حرفه­اي.

2- سرمايه ساختاري: شامل سرمايه سازماني، سرمايه توليد و سرمايه نوآوري می باشد. مانند: سيستم­هاي اطلاعاتي، علائم تجاري، حق امتيازها و دارايي­هاي برنامه­اي .

3- سرمايه ارتباطي: شامل دارايي­هاي بازار، مانند: وفاداري مشتري و مشتري مداري، رضايت مشتري و تکرار معامله تجاري می باشد [20].

با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده پژوهش حاضر به بررسي اين موضوع مي­پردازد که آیا شاخص های حاکمیت شرکتی و سرمایه ی فکری و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران آن­ها ارتباط ای با یکدیگر دارند؟

تعداد صفحه : 120

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان