گرایش : مالی

عنوان : مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد تهران مركزي

دانشکده مدیریت ،گروه: مدیریت دولتي

پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد (M.A.)

گرایش: مدیریت دولتی مالی

عنوان:

مطالعه ارتباط سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامين استان تهران

استاد راهنما:

دكتر شهرام هاشم نيا

استاد مشاور:

دكتر مهرداد حسن زاده

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه: 2

1-2- اظهار مساله ………………………………………………………………………. 3

1-4- اهداف پژوهش …………………………………………………………………….. 5

1-5- فرضيه‌هاي پژوهش…………………………………………………………… 6

1-6- چارچوب نظری ………………………………………………………………. 6

1-7- مدل تحلیلی پژوهش ……………………………………………………………. 7

1-8- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………… 7

1-9- روش پژوهش …………………………………………………………………. 7

فرضیه‌های فرعی…………………………………………………………. 6

1-10- قلمرو پژوهش…………………………………………………………. 8

1-11- تعاریف مفهومی متغیرها …………………………………………. 8

1-12- محدودیت های پژوهش ………………………………………… 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش …………………………………….. 10

2-1- مقدمه ……………………………………………………………….. 11

2-1-1- تعاریف سرمایه فکری…………………………………………….. 12

2-1-2- مؤلفه‌های سرمایه فکری…………………………………………… 14

2-1-3 ویژگیهای سرمایه فکری…………………………………………… 18

2-1-3-1 رویکردها و روشهای اندازه گیری داراییهای نامشهود………………… 19

2-1-3- 2- الگوی رهیاب اسکاندیا…………………………………………. 23

2-1-3- 3- الگوی شاخص سرمایه فکری…………………………………………… 25

2-1-3- 4- الگوی تکنولوژی بروکینگ……………………………………………. 27

2-1-3- 5- الگوی نمایشگر داراییهای نامشهود………………………………………….. 27

2-2-1- مقدمه……………………………………………………… 28

2-2-2- تعاریف عملکرد سازمانی…………………………………………… 29

2-2-3-هدف از ارزیابی عملکرد…………………………………………. 30

2-2-4- علل ضعف عملکرد………………………………………….31

2-2-4-1 عوامل فردی…………………………………………… 31

2-2-4-2 عوامل سازمانی…………………………………………… 32

3-2-5- اجزاء اصلی و مراحل اجرای مدیریت عملکرد……………………………….34

2-2-6- اما ارزیابی عملکرد چیست؟………………………………………….. 35

2-2-7- انواع ارزيابي…………………………………………… 36

2-2-8- سیستیم های ارزیابی عملکرد سنتی و مدرن………………….. 38

2-2-9- مدل‌های ارزیابی عملکرد سازمانی………………………………. 39

2-2-9-1- مدل منشور عملکرد………………………………………….. 39

2-2-9-2- ماتريس عملكرد (1989)…………………………………………. 43

2-2-9-3- مدل نتايج و تعيين كننده‌ها (1991)………………………. 44

2-2-9-4- هرم عملكرد (1991) ………………………………………….44

2-2-9-5- كارت امتيازدهي متوازن (1992)………………………… 45

2-2-9-6- فرايند كسب و كار (1996)……………………………………… 47

2-2-9-10- تحليل ذي نفعان (2001)…………………………………… 48

2-2-9-11 الگوی ماهواره ای عملکرد سازمانی…………………………. 49

الف)تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور………………………….. 56

ب)تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور…………………………….. 60

معرفی بانک ………………………………………………………………….. 62

فصل سوم ……………………………………………………………………… 65

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………… 66

3-2- روش پژوهش ………………………………………………………………. 66

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-2-1)تحقيق کاربردي……………………………………………………… 66

3-2-2) تحقيق توصيفي…………………………………………………….. 67

3-4- متغیرهای پژوهش ……………………………………………………… 69

3-5- روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………….. 69

3-5-1- تعيين اعتبار (روايي) پرسشنامه………………………………….. 71

3-6-2- تعيين پايايي (قابليت اعتماد) پرسشنامه……………………….. 71

3-7-1- جامعة آماري…………………………………………………….. 72

3-7-3- قلمرو مکاني تحقيق…………………………………………… 73

3-6-4) قلمرو زماني تحقيق…………………………………………… 73

3-7-4) نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه……………………. 73

3-7-5- روش‎هاي نمونه‌گيري…………………………………………… 74

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………. 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل اطلاعات ……………………………………. 77

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

الف) آمار توصیفی………………………………………………………… 78

ب) آمار استنباطی: ………………………………………………………. 84

آمار توصیفی……………………………………………………………. 91

فصل5 : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………… 97

5-1- مقدمه ………………………………………………………………… 98

5-2- مطالعه یافته های پژوهش با در نظر داشتن آزمون آماری گرامر …….. 99

5-3- مطالعه یافته های پژوهش با در نظر داشتن آزمون تحلیل واریانس فریدمن .. 103

5-4- ارائه پیشنهادات ……………………………………………………. 103

5-4-1)پیشنهادات بر مبنای یافته‌های پژوهش…………………………. 103

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………… 105

منابع فارسي………………………………………………………….. 106

منابع خارجي…………………………………………………………. 109

پرسشنامه ……………………………………………………………….. 113

پیوست و ضمایم ………………………………………………………… 118

چکیده:

امروزه موضوع سرمايه هاي فكري يكي از عناصر موفقيعت سازمان ها محسوب مي گردد و سازمان ها براي اينكه بتوانند در محيط پرتلاطم امروزي كه جهان تبديل به دهكده جهاني شده می باشد موفق باشند بايد شاخص هاي سرمايه فكري را در سازمان شان شناسائي كرده و به آنها بپردازند، تحقيق حاضر به بررسي ارتباط سرمايه فكري با عملكرد سازماني بانكك قوامين استان تهران مي پردازد و به دنبال جواب دادن به اين سوال هست كه آيا بين سرمايه فكري با عملكرد سازماني بانك قوامين استان تهران ارتباط ي معناداري هست ؟

روش تحقيق اين پژوهش توصيفي – همبستگي و از نظر هدف كاربردي مي باشد ، جامعه مورد نظر مديران و كارشناسان ارشد ستادي ، رئيس ، معاونين و كارمندان ارشد شعب بانك قوامين استان تهران می باشد كه تعداد 200 نفر جامعه آماري و 70 نفر نمونه آماري را تشكيل مي دهند. در ارتباط با روائي ابزار سنجش به نظرات متخصصين اكتفا شده و پايائي پرسشنامه سرمايه فكري و عملكرد از طريق آزمون آلفاي كرونباخ عدد 925% بدست آمده می باشد . و از آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل نتايج بهره گیری شده می باشد ، فرضيه هاي پژوهش با همبستگي پيرسن آزمون شدند و نتايج آزمون هاي آماري نشان داده می باشد كه ارتباط بين ابعاد سرمايه فكري با عملكرد سازمان در بانك قوامين استان تهران معنادار می باشد.

فصل اول: کلیات

1-1- مقدمه

امروزه با متحول بودن محیط, سازمانها برای بقاو رقابت با سایر سازمانها و برای اینکه بتوانند فعالیت خودراتداوم ببخشند ناچارند در برابر تغییرات محیط پویا باشندو با شرایط محیط خود را وفق بدهند یکی ازعوامل موفقیت درمحیط متحول امروزی بهره گیری از دانش میباشد.

دانش در مقايسه با ساير عوامل توليد مانند زمين، سرمايه و ماشين آلات و… از ارجحيت بيشتري برخوردار شده می باشد به طوري كه در اين اقتصاد، دانش به عنوان مهمترين عامل توليد محسوب مي گردد و از آن به عنوان مهمترين مزيت رقابتي سازمانها ياد برده مي گردد.يكي ازويژگيهاي اين دانش آن می باشد كه نامشهود می باشد، يعني غير قابل لمس و محسوس می باشد و ارزشگذاري و اندازه گيري آن خيلي سخت و مشكل می باشد. در صورتي كه در گذشته سازمانها با بهره گیری از روشهاي حسابداري قادر بودند تا ارزش و اندازه عوامل توليد خود را بطور كامل محاسبه كنند. امروزه اين روشهاي حسابداري ديگر داراي كارايي لازم نيستند، سازمانها در حال وارد شدن به اقتصاد مبتنی بر دانش هستند که در آن دانش به عنوان مهمترین عامل تولید ثروت به شمار می رود و در این بین سازمانهایی موفق هستند که به کمک ابزارهای مدیریتی وفناوری‌های جدید، از فرصت‌های ایجاد شده به نفع خود بهره گیری کنند که سرمایه فکری یکی از این ابزارهاست و رفته رفته مقوله دانش و سرمایه فکری جای خود را در سازمان­ها و شرکت‌ها باز کرده می باشد و به عنوان مهمترین بخشی از سرمایه شرکت می باشد که در سودآوری و پایداری بلند مدت اکثر شرکت‌ها تأثیر دارد. (ثاقب تهراني و تدين، 1380)

لذا در این فصل پس از اظهار مساله و اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ،اهداف پژوهش را تبیین نموده و بر اساس آن فرضیه های پژوهش را اظهار می کنیم.پس از اظهار مختصر چارچوب نظری به تدوین مدل پژوهش اقدام گردید.اظهار روش پژوهش و تعاریف مفاهیم اساسی در پایان فصل آورده شده می باشد.

2-1- اظهار مسئله

در جهان امروز آن چیز که بیش از همه دارای اهمیت می باشد، نیروی انسانی می باشد بطوری که اقتصاددانان عقیده دارند آن چیز که در نهایت طریقه توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور را تعیین می کند، منابع انسانی آن کشور می باشد، نه سرمایه و یا منابع مادی دیگر. این منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره برداری می‌کنند، سازمانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به وجودمی‌آورند و توسعه ملی را پیش می‌برند. کشوری که نتواند مهارتها و دانش مردم خود را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو مؤثری بهره برداری کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد.

دنیای کنونی عصر دانایی می باشد. امروزه دیگر مواهب و دارائی‌های طبیعی و مشهود کلید کامیابی جوامع و سازمان‌ها نیست، بلکه برخورداری از سرمایه‌های فکری و مدیریت این سرمایه‌هاست که در عرصه محیط پرتلاطم و چالشی رمز موفقیت به شمار می رود. این دسته از دارایی‌ها به دلیل ماهیتشان اغلب فراموش می شوند و همین امر نیز بر اهمیت آنها می‌افزاید. در واقع سرمایه فکری موجودیت دانشی یک سازمان می باشد که در یک مقطع زمانی خاص در آن هست. سرمایه فکری همان منابع دانش محوری می باشد که برای سازمان ارزش تولید می‌کنند اما در صورتهای مالی وارد نمی شوند(پابلوس[1]،2004).

از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از ارزش افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه ای کلیدی در ثروت آفرینی مطرح شده می باشد. از این رو ضرورت توسعه و مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده می باشد. به گونه ای که می‌توان شاهد پیدایی اقتصادی مبتنی بر اطلاعات و دانش بود، که اساس و بنیان آن بر محور سرمایه فکری استوار می باشد. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه فکری را بسته دانشی تشکیل شده از مجموعه منابعی نامشهود و پنهان اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرایندها و پردازش‌های منجر به دانش حساب آورد.(مار ، 2003)

حال با در نظر داشتن تأثیر و کارکرد سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی در سازمانها و بهبود عملکرد آنها این پژوهش در صدد پاسخ به این سوال اساسی می باشد که آیا بین سرمایه فکری و ابعاد آن با عملکرد بانک قوامین استان تهران ارتباط معناداری هست؟

1- 3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:

امروزه عرصه ی رقابت جهانی، بر عناصر سرمایه فکری تأکید کرده و سازمانهای بین المللی به طرح چارچوب‌های جهانی برای مدیریت سرمایه فکری می‌پردازند. براین اساس، سنجش سرمایه فکری هم در سطح کلان و هم در سطح خرد به ضرورتی غیرقابل انکار برای پذیرش و رقابت در بازارهای بین المللی و بعنوان پیش شرطی برای سرمایه گذاری تبدیل شده می باشد. به باور بسیاری از نظریه­پردازان، دهه آینده دهه ارزش آفرینی از خلال سرمایه فکری برای سازمانها و کشورهاست.

لذا در نظر داشتن موضوع سرمایه فکری در سطح جهانی و منطقه­ای، نظر یه جدید بودن این بحث می‌تواند به عنوان یک مزیّت برای کشورما به حساب آید. روزگاری تنها داشتن دارائی‌های فیزیکی، کارکنانی حرفه ای و سپس بهره­مندی از فناوری‌های جدید و روزآمد بعنوان ملاکی برای ارزش شرکتها به حساب می‌آمد. اما امروزه به وضوح می‌توان گفت که دارائی‌های فیزیکی مستهلک می شوند، کارکنان حرفه ای سازمانها را ترک می‌کنند و فناوری‌ها همواره نسبت به فناوری آینده ناکارآمدتر و عقب مانده به حساب می‌آیند. از این رو، هنر مدیریت و سنجش سرمایه فکری، هنر توسعه دارائی‌های نامشهود و فکری غیرقابل استهلاک و پرارزش­تر، توسعه ظرفیت ارزش افزایی دارائی‌های مالی فیزیکی، انتقال قابلیت‌های دانش کارکنان حرفه ای و تبدیل آن به دانش سازمانی و یا دارائی‌های تحت مالکیت فکری سازمان، ایجاد فناوری‌های درون زا یا توسعه قابلیت‌های به کارگیری فناوری‌های خریداری شده و روزآمدسازی درونی آنها، و در نهایت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و پایدارتر برای سازمان و ذینفعان آن، و ترغیب سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در سازمان و بهبود اعتماد و اطمینان بازارهای مالی و سرمایه­ای می باشد.(چن و همكاران ، 2004 ، كنان و همكاران ، 2004)

با در نظر داشتن آن چیز که ذکر گردید می‌توان گفت که پرداختن به مباحث سرمایه فکری در موسسات بازرگانی می­تواند تصویر روشنی از داراییهای مشهود و نامشهود آنان فراهم نماید.از آنجاییکه بانکها تأثیر محوری در توسعه اقتصادی و تسهیل مبادلات تجاری دارند، در نظر داشتن سرمایه فکری و ابعاد ان از نظر تاثیرگذاری در مزیت رقابتی شان می تواند در افزایش رتبه عملکردی مورد توجه قرارگیرد.

از سوی دیگر، زیرا کارکنان شاغل با توانمندیها، مهارتها و خلاقیت خود در ایجاد این سرمایه فکری تأثیر بنیادی دارند. لذا انجام این پژوهش می تواند ضمن شناسایی وضعیت فعلی بانک از نظر نیروی انسانی در طرح ریزی نظام منابع انسانی بانک در توسعه آتی و بالاخص تنظیم نظام بهره وری و انگیزش کارکنان و بالطبع افزایش رضایت مندی، تعلق و وفاداری انان موثر باشد.

4-1- اهداف پژوهش

مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه فکری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران که در این راستا اهداف زیر دنبال می گردد:

– مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه انسانی با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ساختاری با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– مطالعه وجود ارتباط بین سرمایه ارتباط ای با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

– الویت­بندی شاخص­های سرمایه فکری در خصوص وجود ارتباط با عملکرد سازمانی بانک قوامین استان تهران

[1].Pablos

تعداد صفحه : 137

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان