گرایش : تولید

عنوان : ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت صنعتی

گرایش تولید

عنوان:

ظرفیت سنجی بانک ملت برای ارائه خدمات (ضمانتنامه، LC ،…) با تاکید بر سود اوری و ارائه الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در استان سمنان

استاد راهنما:

دکتر محمد عبد الشاه

استاد مشاور:

دکترهادی همتیان

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده………………………. ل

1-1- مقدمه………………………. 1

1-2- اظهار مسئله………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش……………………….. 6

1-4- اهداف پژوهش……………………….. 8

1-5- سوال پژوهش……………………….. 9

1-6- قلمرو مکانی پژوهش……………………….. 9

1-7- قلمرو زمانی پژوهش……………………….. 9

1-8- طرح پژوهش و روشهای تجزیه و تحلیل………………. 9

1-9- تعریف اصطلاحات و واژه ها……………………… 10

1-9-1-ظرفیت سنجی یامدیریت ظرفیت……………………. 10

1-9-2-در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)…………10

1-9-3-کارمزد بانکی………………………11

1-9-4-ضمانتنامه بانکی ………………………11

1-9-5-گشایش اسناد اعتباری (LC)………………………

1-10- استخراج مدل مفهومی پژوهش از ادبیات پژوهش………………… 13

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-11- مراحل اجرایی پژوهش( در قالب یک فلوچارت همراه با توضیحات لازم)……. 14

2-1-مقدمه………………………. 15

2-2- مروری بر مفاهیم و موضوع پژوهش……………………….. 16

2-2-1- ظرفیت سنجی یا مدیریت ظرفیت……………………….. 16

2-2-2- خصوصی سازی و اصلاح ساختار بانک ملت……………. 17

2-2-3-بانک ملت و خصوصی سازی……………………….. 20

2-2-4-خدمات بانکی……………………….. 20

2-2-5- در امدهاو هزینه های مشاع ( عملیاتی) و غیر مشاع ( غیر عملیاتی)…….21

2-2-6- سود اوری……………………….. 23

2-2-7- برنامه عملیاتی وچالشهای بانک ملت……………………….. 24

2-2-7-1- برنامه عملیاتی در بانک ملت……………………….. 25

2-2-7-2- چالشهای تعیین شده در برنامه عملیاتی…………….. 26

2-2-8-کارمزد بانکی……………………….. 27

2-2-9- ضمانتنامه بانکی……………………….. 28

2-2-10-گشایش اسناد اعتباری(LC)………………………

2-3- مروری بر تحقیقات انجام شده……………….. 29

1-3-2- تاثیرسه عامل تعیین کننده ویژگیهای خاص بانکی خصوصیات ویژه صنعت واقتصاد کلان بر سود اوری بانکی…….29

2-3-2- عوامل موثر بر سود اوری بانکها، قبل و در طول بحران مالی(یک مطالعه موردی) ……….32

2-3-3- چگونگی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد اجرایی بانک ها……………… 33

2-3-4- مطالعه عملکرد اجرایی و مالی بانکهای دولتی خصوصی شده…………. 33

2-3-5- خصوصی سازی بانکها و تاثیرات ان بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانکها……….. 34

2-3-6- تقلب در اعتبار اسنادی تجاری،اعتبار نامه تضمینی وضمانتنامه مستقل بانکی………. 35

2-3-7- تأثیر شیوه های جدید ارائه خدمت در جذب مشتری و بهبود کارایی سیستم بانکی با تاکید بر هزینه و وقت کارکنان (یک مطالعه موردی)……………………… 37

2-3-8- مطالعه فقهی اخذ کارمزد و ارائه تسهیلات به شرط سپرده گذاری در صندوق های قرض الحسنه……. 40

2-3-9- مطالعه تطبیقی نظام پرداخت ایران با اصول دهگانه کمیته بین المللی سیستم های پرداخت و تسویه……41

2-10- جمع بندی……………………….. 42

3-1- مقدمه………………………. 45

3-2- روش پژوهش……………………….. 46

3-3- جامعه اماری و حجم نمونه مورد پژوهش……………………….. 47

3-4- نمونه و نمونه گیری……………………….. 48

3-5- ابزار های گرد اوری اطلاعات……………………….. 48

3-5-1- مصاحبه………………………. 48

3-5-2- مطالعات علمی(كتابخانه اي) ………………………48

3-6- نحوه انجام محاسبات پژوهش……………………….. 49

3-6-1-ارزیابی عملکرد بانک ملت در زمینه بکار گیری ظرفیت ارائه خدمات غیر مشاع خود با کمک مدل SWOT…………

3-6-1-1-نحوه طراحی جدول EFE……………………….

3-6-1-2-نحوه طراحی جدول IFE……………………….

3-6-2-تعیین اولویت عوامل استراتژی تدافعی به کمک مدل برنامه ریزی AHP…………

3-6-2-1- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)………………………

3-6-2-2-اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي……………………….. 59

3-6-2-3- مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي……………………….. 60

4-1-بعضی مبانی نظری پژوهش………………………. 65

4-2-پیاده سازی مدل پژوهش………………………. 67

4-2-1-تشریح عوامل و متغییرهای پژوهش(SWOT)………………………

4-2-1-1-تعیین مقدار ارزیابی عوامل درونی(IFE) وعوامل بیرونی(EFE)……………

5-1-مقدمه………………………. 76

5-2-نتجه گیری پژوهش (مدل برنامه ریزیSWOT)………………………

5-3- راهکار ها و راهبرد های پیشنهادی……………………….. 78

5-4- تشریح عوامل وگزینه های استراتژی تدافعی با کمک مدل تصمصم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)………

5-4-1- تشریح عوامل استراتژی تدافعی……………………….. 84

5-4-2- تشریح شاخص های مدل (بخشAHP)………………………

5-5- اجرای مدلAHP……………………….

5-6- استراتژیهای ترکیبی……………………….. 98

5-7-نکته 1………………………. 101

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-8-نکته 2………………………. 102

5-9- پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………….. 103

منابع و ماخذ………………………. 104

منابع فارسی……………………….. 104

منابع لاتین……………………….. 107

پیوست ها……………………… 109

چکیده:

تغییرات و تحولات عمده صورت گرفته در سیستم بانکداری ایران، بانک ملت را با چالش های جدیدی مواجه کرده می باشد :تغییر ساختار دولتی به خصوصی ،ازدیاد رقباو رقابت شدید انان برای بدست اوردن سهم بازار بیشتر، گران و هزینه زا شدن چهار سپرده بانکی و …،این بانک را به سمت افزایش درامد های غیر مشاع (کسب درامد از محل کارمزد ها) سوق داده می باشد بطوری که تامین کلیه هزینه های جاری بانک از محل درامد های غیر مشاع یا کارمزد ها جزء اهداف اصلی بانک ملت گشته می باشد. در این پژوهش محقق اطلاعات مورد نیاز خود رابه دو روش مصاحبه با خبرگان و مطالعات علمی و کتابخانه ای جمع اوری کرده می باشد. در بخش اول پژوهش، برای تعیین ظرفیت درامد های غیر مشاع بانک ملت از مدل برنامه ریزی SWOT بهره گیری شده می باشد. به این دلیل که در مدل ارزیابی عوامل درونیIFE)) و بیرونیEFE)) ،بانک ملت به ترتیب نمره2.25 و1.75را کسب نموده می باشد بنابر این این بانک در بکارگیری از ظرفیت مناسب خود در زمینه ارائه خدمات و درامد های غیر مشاع موفق نبوده می باشد.در فصل پنجم پایان نامه برای ارتقاء ظرفیت خدمات غیر مشاع بانک ملت چند استراتژی SO،ST،WOو WT به همراه دو استراتژی ترکیبی پیشهناد می گردد.برطبق نتایج ارزیابی عوامل درونی و بیرونی کسب شده توسط بانک ملت،استراتژی تدافعی(WT)بعنوان استراتژی اصلی بانک انتخاب می گردد که حدود12عامل اصلی برای استراتژی تدافعی توسط محقق پیشنهاد می گردد در ادامه محقق باکمک مدل تصمیم گیری AHP کوشش می ‌کند تا اولویت وضریب اهمیت هر یک از این عوامل استراتژی تدافعی را تعیین کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1- مقدمه

تغییرات اساسی دنیای امروز باعث برهم زدن پارادایم های گذشته در تمامی عرصه ها شده می باشد .تغییرات دربرخورد رقبا بایکدیگر؛ تغییر در چرخه عمر محصولات؛ بالا رفتن سطح اگاهی انسبببانها به واسطه تغییرات در نظام های اموزش و پرورش، رشد ابداعات و نو اوریها همگی بران شده اند تا پارادایم های گذشته نتوانند پاسخگوی نیاز های دنیا امروز باشند(کیقبادی،ص2). دنیای امروز جهان خواسته های نامحدود و منابع محدود بشر می باشد .در این شرایط تمام سازمانها کوشش دارند تا بگونه ای اقدام کنندکه حد اکثر توان و پتانسیل خود را به فعلیت برسانند.در چنین شرایطی ظرفیت سنجی و برنامه ریزی برای ظرفیت تولید وخدمات به مقصود بکار گیری توان موثر خود ،برای تمام سازمانها امری کاملا ملموس و حیاتی بنظر می رسد.بخصوص که سازمانها در این عصر نیازمند داشتن یک مزیت رقابتی جهت پیشه گرفتن از رقبا و کسب سود بیشتر هستند.

بانک ملت نیز از این قائده مستثنا نمی باشد و دیر زمانی می باشد که در این راه قدم گذاشته می باشد.براین اساس نیاز می باشد تا در مورد ارائه خدمات بانکی، ظرفیت سنجی صورت گیردتا مشخص گردد ؛ هر شعبه باتوجه به منابع موجود، تعداد و نوع مشتریان ،بکار گیری از توان نیروی انسانی وباتوجه به وضعیت جامعه و رقباو…به چه میزان می تواند ضمانتنامه بانکی بفروشد، گشایش اسناد اعتباری (LC)داشته باشد، انواع کارمزد ها را دریافت کند؟وغیره. این بانک با اتکا به سابقه و تجربیات ارزشمند چندین ساله خود، خلق مزیتهای رقابتی در بازار خدمات غیر مشاع نظام بانکی کشور را دستور کار خود قرار داده و همگام با تحولات مهم دنیای بانکداری، نسبت به طراحی و پیاده سازی سامانه های مربوطه باهدف تامین هزینه های جاری خود از محل کارمزد ها اقدام نموده می باشد.

محقق در این پژوهش کوشش نموده می باشد تا : در مرحله اول؛

با بهره گیری از تکنیک برنامه ریزی SWOT[1] اظهار نماید که ایا بانک ملت ،توانسته می باشد از تمام ظرفیت خود در جهت کسب بیشتر درامدهای غیر مشاع(انواع کارمزد) بهره گیری کند؟ ویااینکه ظرفیت بلااستفاده هست؟ و چنانچه موفق به بکار گیری از ظرفیت مناسب خدمتی خود نشده می باشد چه راهبرد ها و راهکارهایی بایستی دنبال گردد؟

ودر مرحله دوم ؛ بعد از اظهار انواع استراتژی های پیشنهادی توسط محقق و انتخاب استراتژی تدافعی برای بانک ملت، با کمک مدل تصمیم گیری فرایند تحلیل سلسله مراتبی([2]AHP) ،اولویت و اهمیت عوامل این استراتژی تعیین می گرددودر نهایت محقق به یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت در بانک ملت دست مي یابد.

در مقدمه این پژوهش لازم می باشد برای درک بهتر مفاهیم درامدی بانک ملت ،به تقسیم بندی انواع درامد ها در بانک تصریح کنیم:

الف- در امدهای مشاع یا عملیاتی بانک

مقصود کلیه در امد هایی می باشد که نتیجه فعالیت اصلی بانک می باشد . ماننددرامد حاصل از دادن تسهیلات به مشتریان.

ب- در امد های غیر مشاع یا غیر عملیاتی

مقصود کسب درامد از سایر روشها که نتیجه فعالیت اصلی بانک نیست و این درامدازراه دادن تسهیلات به مشتریان حاصل نشود. مانند انواع کارمزد های حاصل از صدور ضمانتنامه بانکی و گشایش اسناد اعتباری(LC)و ….

اجرای اصل 44قانون اساسی و خصوصی شدن بانک ملت ،تغییرات و تاثیرات زیادی بر این بانک گذاشته می باشد که در لابه لای پژوهش به انها پرداخته خواهد گردید. همچنین مطالعاتی در مورد برنامه عملیاتی مدون شده در این بانک ،صورت گرفته می باشد که در خلال پژوهش، به این برنامه عملیاتی و چالشهای اساسی ان پرداخته خواهد گردید.

از انجایی که محقق این پژوهش کارمند بانک ملت می باشد و با نیازها و شرایط این بانک تقریبا اشنا می باشد، هدف خود را از انتخاب این پژوهش؛ کوشش در جهت برداشتن مشکلی هر چند کوچک از بانک ملت می داند .و کوشش می ‌کند تا ازدانش تحصیلات تکمیلی خود در زمینه ای بهره گیری کند که چندین سال می باشد سابقه کاری انرا دارد.همچنین می دانیم که کارمند ان بانک ملت از سهامداران این بانک می باشند و عواید حاصل از سود سهام این بانک مستقیما به جیب خودشان می رود. و این امر کوشش در جهت ارتقاء بانک ملت را در نزد محقق مضاعف می نماید.

1-2- اظهار مسئله

امروزه سازمان ها نه تنها بایستی خود را با تغییرات و شرایط جدید منطبق کنند، بلکه بایستی از تغییرات به نفع خود بهره گیری کرده و با ایجاد تغییرات جدید تر در محیط کسب و کار در صنعت پیشرو بوده و از ان بعنوان یک مزیت رقابتی بهره گیری کنند(کیقبادی،ص8). این امردر بانک ملت با شعار جدید خود «تغییر را احساس کنیم »کاملا مشهود می باشد. مساله اصلی در بانک ملت با موضوع تغییر ساختار(دولتی به خصوصی) شروع شده وباتغییرات شگرف در تمام زمینه ها من جمله تامین هزینه های جاری از محل درامد های غیر مشاع ادامه پیدا می کند.

همچنین با ورود به قرن 21میلادی بسیاری از مفاهیم و تعاریف در سازمانهای موفق و پیش رو مفهومی جدید تر و متفاوت یافته اند.با در نظر گرفتن این موضوع که منابع ما محدود اما خواسته ها ،نامحدوداند .ظرفیت مازاد و ظرفیت بلا بهره گیری هر دو مغایر پیشرفت سازمانهای امروزی اند.این مطلب نیازمند بکارگیری یک نظام جامع از ظرفیت سنجی در سازمانهای قرن21می باشد.

در مورد ارائه خدمات بانکی و کارمزد، تحقیقات و مقالات علمی متعددی نوشته شده می باشد. ولیکن، این مباحث به شکلی تازه ونو در این پژوهش مطرح می شوند .مقصود محقق از کارمزد بانکی ،مفهوم فقهی ان یعنی کسب درامد های حاصل از عقود اسلامی ویا مفهوم ربوی ان نیست . و مقصود محقق از ارائه خدمات بانکی ، ارائه کلیه خدمات بانکی نمی باشد بلکه محقق قصد دارد به ظرفیت سنجی ارائه خدماتی بپردازد که درامد غیر مشاع نصیب بانک می کند . مثل خدمات در زمینه صدور ضمانتنامه و LCو….

برای درک بهتر این موضوع مفاهیم فوق را تشریح می کنیم:

درامدی که بانک از مشتریان درقبال دادن تسهیلات (با هر نرخی و تحت هر عقدی )دریافت می کند ،یک درامد مشاع و عملیاتی می باشد. این درامد همان درامدی می باشد که دربانکداری اسلامی به ان کارمزدو دربانکداری ربوی به ان بهره بانکی می گویند. حال انکه مقصود محقق این نوع درامد یا این نوع کارمزد نیست بلکه درامد حاصل از صدور ضمانتامه ، LC،وبطور کلی درامد حاصل از ارائه خدمات به مشتریان (غیر از اعطای تسهیلات )را درامد غیر عملیاتی یا غیرمشاع می گویند.مانند درامد حاصل ازصدور صورتحساب برای مشتریان ویا درامد حاصل از پرداخت وجه چک در شعبه ای غیر از شعبه افتتاح کننده حساب و غیره. مقصود محقق در این مقاله درامد نوع دوم می باشد. در این مقاله درامد های غیر مشاع و کارمزد ها هر دو به یک معنی بکار می طریقه و هرجاسخن از درامد غیر مشاع به میان می اید مقصود کسب درامد برای بانک از محل دریافت انواع کارمزد ها می باشد.

در شرایط سخت بانکداری ایران و کاهش سود اوری بانکها من جمله بانک ملت ، مانند گذشته،دیگر جمع اوری منابع پولی مردم و اعطای تسهیلات به انها برای سود اوری چندان کارساز نیست و بانکها موظف به اجرای راهکارهای جدید سود اوری می باشند. کسب درامد از محل درامد های غیر مشاع یا دریافت انواع کارمزد مانند مهمترین راهکار های این موضوع می باشد. در چنین شرایطی بانک ملت کوشش در جهت افزایش درامد های غیر مشاع،را سرلوحه کار خود قرارداده می باشد تا کوشش کند کلیه هزینه های جاری خود را از محل درامد های غیر مشاع تامین نماید.

بدین مقصود محقق کوشش نموده می باشد تا باکمک تکنیک برنامه ریزیSWOT نقاط قوت و ضعف ، فرصتها و تهدیدات محیطی در مورد درامد های غیر مشاع بانک ملت را شناسایی کند و با بهره گیری از مدل ارزیابی IFE [3]وEFE[4] تعیین کند که ایا این بانک در زمینه کسب درامد های غیر مشاع از تمام ظرفیت خود بهره گیری کرده می باشد یا نه؟ وبا پیشنهاد چند استراتژی و راهبرد مناسب برای تعیین یک الگوی مناسب مدیریت ظرفیت خدمات غیر مشاع پژوهش خود را به پایان برساند. البته ناگفته نماند که در ادامه پژوهش محقق کوشش می کند تا عوامل استراتژی تدافعی که برای بانک ملت تعیین شده می باشد را با کمک مدل تصمیم گیری AHP اولویت بندی نماید.

[1].SWOT=Strengths & Weaknesses & Opportunities & Threats

[2]. AHP= Analytical Hierarchy process.

[3] .IFE=Internal Factor Evaluation

[4] .EFE=External Factor Evaluation

تعداد صفحه : 113

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان