عنوان : مطالعه میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بناب

مدیریت دولتي

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.A.

عنوان:

مطالعه میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تأثیر آن برعوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت

استاد راهنما:

دکتر جعفر بیک زاد

استاد مشاور:

دکتر علیرضاحسین پور سنبلی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده…………………………………….. 1

فصل اول: كليات ‌تحقيق

مقدمه…………………………………… 3

اظهار مسئله…………………………………… 4

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………. 6

اهداف پژوهش……………………………………. 7

چارچوب نظري تحقيق……………………………………. 7

مدل تحليلي تحقيق……………………………………. 8

فرضيه های تحقيق…………………………………..11

قلمرو تحقيق……………………………………. 12

محدوديت تحقيق……………………………………. 13

تعريف مفهومي متغيرها …………………………………..13

تعريف عملياتي متغيرهای پژوهش……………………………………. 14

فصل دوم: ادبیات پژوهش  

بخش اول : تفکر استراتژیک………………………………………. 17

مقدمه…………………………………… 17

تعریف تفکر استراتژیک…………………………………..18

مدلي برای آموزش استراتژیک………………………………………… 19

عناصر تفكر استراتژيك………………………………………… 23

تفکر استراتژیک خاستگاه برنامه ریزی استراتژیک……………….. 24

تعریف برنامه ریزی استراتژیک………………………………………. 24

فرآیند برنامه ریزی استراتژیک………………………………….. 25

خصوصیات و فواید برنامه ریزی استراتژیک…………………….. 26

اجزاء مورد نیاز جهت برنامه ریزی استراتژیک…………………… 27

ابزارهای برنامه ریزی استراتژیک………………………………………. 28

تفکر و برنامه ریزی استراتژیک………………………………………. 28

تفکراستراتژیک پیش روی برنامه ریزی استراتژیک…………………. 30

وابستگی و هم ترازی اساسی……………………………………. 32

بعضی کمبودها و محدودیتهای تفکر و برنامه ریزی استراتژیک……………. 33

یک راه کار مناسب جهت عملکرد بهتر…………………………………… 34

برنامه ریزی استراتژیک طی زمان های متمادی در قالب تفکر استراتژیک تکامل یافته می باشد…….. 34

برنامه ریزی استراتژیک یک تفاوت اساسی را به وجود می آورد…….. 35

چارچوب رابیک کیوب   مدلی از برنامه ریزی استراتژیک با محوریت تفکر استراتژیک…… 36

آیا تفکر استراتژیک با برنامه ریزی استراتژیک سازگار می باشد؟…………. 37

علت های اهمیت برنامه ریزی و تفکر استراتژیک جهت کاربرد مکملی باهمدیگر………. 39

فاکتورهای اساسی موفقیت دربرنامه ریزی و تفکر استراتژیک و به کارگیری آنها …….40

بازنگری درمورد مدیریت استراتژیک جدید……………………………………. 41

جایگاه خلاقیّت و شهود در تفکر استراتژیک………………………………………. 42

خلاقیت استراتژیک………………………………….. 43

انواع تفکر و متفکران………………………………….. 46

تفکر خلاقانه و آنالیزگرا…………………………………..48

خلاقیت یک عامل کلیدی در شکل گیری استراتژی می باشد……………………. 51

تفکر شهودی و تأثیر و اثرات آن در تفکر استراتژیک…………………………. 51

راهکارهای شهودی کلاسیک می باشند………………………………….. 55

تفکر استراتژیک بستر توسعه استراتژیک منابع انسانی در سده 21……… 56

تعریف توسعه استراتژیک منابع انسانی……………………………………. 57

مفهوم توسعه استراتژیک منابع انسانی و کاربردآن……………………. 58

فرضیات و فلسفه توسعه استراتژیک منابع انسانی…………………….. 59

ارتباط بین برنامه های کسب وکار، برنامه های منابع انسانی و توسعه منابع انسانی…… 59

تفاوتهای بین آموزش سنتی و توسعه استراتژیک منابع انسانی…………….. 61

خصوصیات توسعه استراتژیک منابع انسانی…………………………………… 61

ارتباط دهی توسعه منابع انسانی واستراتژی……………………………………. 62

تأثیر فرهنگ سازمانی در توسعه تفکر استراتژیک……………………………. 63

فرهنگ و مكاتب فرهنگي مديريت استراتژيك………………………………….. 64

ضرورت ارتباط بین استراتژی و فرهنگ و ساختار……………………………. 67

فرهنگ سازماني و تفكر استراتژيك………………………………….. 68

تاثير فرهنگ بر روي الگوهای شناختی………………………………….. 69

ساخت فرهنگي كه مشوق تفكر استراتژيك باشد………………………….. 69

بخش دوم: مزیت رقابتی……………………………………. 71

مقدمه………………………………….. 71

مزيت رقابتي و منشأ آن……………………………………. 72

انواع مزیت رقابتی……………………………………. 80

جایگاه و مدل رقابتی…………………………………… 87

اساس ماهیت رقابت………………………………….. 88

منابع یک سازمان یا شرکت چه چیزهایی می باشد؟…………….. 89

کاربرد فناوری اطلاعات در ایجاد مزیت رقابتی………………….. 91

مزيت رقابتي پايدار در بازارهاي اينترنتي…………………………. 92

روشهای شناسایی عوامل راهبردی در ایجاد مزیت رقابتی………..98

روشهای شناسایی عوامل داخلی راهبردی………………………….. 99

الف:رویکرد زنجیره ارزش………………………………….. 99

ب)رویکرد وظیفه ای………………………………….. 99

دلیل در نظر داشتن منابع انسانی به عنوان عاملی برای مزیت رقابتی………. 100

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

کسب مزیت رقابتی با ایجاد سازمان یادگیرنده…………………….. 106

بانک،بازاریابی و مزیت رقابتی……………………………………. 108

مروری بر 5 نیروی موثر بر رقابت در صنعت بانکداری…………… 111

بخش سوم: تاثیرتفکر استراتژیک بر مزیت رقابتی…………………. 114

مقدمه…………………………………… 114

چشم انداز سیستمی و مزیت رقابتی……………………………………. 114

فرضیه های محرک(فرضیه محور بودن)و مزیت رقابتی…………… 114

تمرکز بر قصد(نیت)و مزیت رقابتی……………………………………. 115

بخش چهارم: پیشینه پژوهش……………………………………. 115

الف) تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………… 115

ب) تحقیقات انجام شده در داخل کشور……………………………………115

فصل سوم: روش تحقيق  

روش پژوهش……………………………………. 118

جامعه و نمونه آماری……………………………………. 119

ابزار جمع آوري اطلاعات…………………………………….. 119

مقياسهاي پرسشنامه…………………………………… 122

روايي و پايايي ابزار جمع آوري اطلاعات…………………………………….. 122

روش تجزیه و تحلیل داده های آماری……………………………………. 124

بررسي نرمال بودن داده ها………………………………….. 124

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات   

مقدمه…………………………………… 127

بخش اول………………………………….. 128

توصيف آماري سؤالات پرسشنامه………………………………….. 128

بخش دوم………………………………….. 133

تجزيه و تحليل استباطي داده هاي آماري( آزمون آماري فرضيه هاي تحقيق)……. 133

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها                                                                                                          

مقدمه…………………………………… 199

بحث و نتیجه گیری……………………………………. 199

پیشنهادها …………………………………..201

منابع و مآخذ                                                                                                                                    

Abstract…………………………………..

پيوست ها …………………………………..220

چکیده:

تفکر استراتژیک مهم دیدن چیزی می باشد که که دیگران نمی بینند،کشف یک نیاز نهفته به معنای کشف یک فرصت جدید می باشد و این مفهوم اساس نوآوری در کسب وکار به شمار می آید.منافع اصلی یک نوآوری به کسی تعلق دارد که نیازهای نهفته در محیط را زودتر از دیگران کشف کند و بهتر از دیگران به آن پاسخ گوید.تفکر استراتژیک عبارت می باشد از: بهره گیری از چهارچوبهای مختلف ذهنی،که هنوز بسیاری از آنها برای مطالعه و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیتهای استراتژیک ناشناخته اند.جهان امروزی دنیای کسب و کار و تغییر می باشد. با مطالعه متون مدیریتی، می توان گرایش عمومی به تغییر مستمر را نظاره نمود. تغییر مستمر نشانه بارز قرون بیست و بیست و یک می باشد. آلوین تافلر این طریقه را مرگ ثبات لقب داده می باشد و آن را با شوک آینده در ارتباط می داند. لازمه بقاء در کسب و کار امروزی داشتن چیزی برای ارائه یا همان مزیت رقابتی می باشد. دنیای رقابت بی رحم می باشد و هرکس که نتواند در کمترین زمان ممکن خود را با طریقه تحولات سازگار نماید محکوم به فنا در محیط رقابتی امروز می باشد. اینچنین اموری، مورگان، نظریه پرداز معروف را به بحث در مورد چگونگی ایجاد و توسعه مزیتهای رقابتی جدید در کسب و کار، وا داشته می باشد. در حالت کلی می توان گفت، مزیت رقابتی عامل بقاء و در مرحله بعدی موفقیت می باشد. تفکر استراتژیک نیز کلید دستیابی به مزیت رقابتی می باشد.

هدف اصلی اين پژوهش، مطالعه میزان تفکر استراتژیک مدیران بانک تجارت و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی (منبع محور) در بانک تجارت می باشد. مدلی که در این پژوهش از آن بهره گیری گردید مدلی ترکیبی می باشد که از ترکیب دو مدل براساس نظریات جین لیدکا و مایکل پورتر می باشد که بر پایه آن کوشش گردیده که میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن را بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت سنجیده گردد. روش پژوهش حاضر از نظر روش ،پیمایشی واز حیث هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر مديران ارشد بانك تجارت می باشد که تعداد آنها 46 نفر می باشد .از 46 نفر حاضر 3نفر امکان جوابگویی نداشتندو بخاطر اين وضعيت جامعه آماري 43 نفر مي باشد، با در نظر داشتن محدود بودن حجم جامعه آماری ، کل جامعه آماری به عنوان جامعه مورد بررسي در نظر گرفته شده می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه تفکر استراتژیک و مزیت رقابتی(منبع محور) بهره گیری گردید. در اين تحقيق براي تعيين روايي ابزار جمع آوري اطلاعات از روايي نمادي يا صوري بهره گیری گرديد. براي آزمون پايايي پرسشنامه از آزمون آلفاي كرونباخ بهره گیری شده می باشد. براساس اين روش با يك مطالعه مقدماتي روي 30 كارمند در حوزه جامعه مورد بررسي و با بهره گیری از نرم افزار آماري spss ميزان پايايي سؤالات تفكر استراتژيك و عوامل ايجاد كننده مزيت رقابتي (منبع محور) بترتيب 867/0 و 933/0 بدست آمد. برای آزمون تاثیر هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه­ها از آزمون رگرسیون بهره گیری شده می باشد. نتايج حاصل بيانگر آن می باشد كه اغلب ابعاد تفکر استراتژیک بر روی بعضی از ابعاد عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی(منبع محور) در بانک تجارت تأثير مثبت داشتند.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در محيطي كه ويژگي آن، پيچيدگي و تغيير مستمر می باشد، گفته مي گردد كه ظرفيت نوآوري و تفكراستراتژيك واگرا، بسيار بيشتر از برنامه‌ريزي استراتژيك محافظه كارانه و همگرا، به عنوان هسته مركزي خلق مزيت رقابتي به حساب مي آيند. اما به نظر مي رسد هم تفكر استراتژيك و هم برنامه ريزي استراتژيك هر دو نياز امروزي سازمانها باشند. باوجود محيط غير قابل پيش بيني و به شدت پيچيده و رقابتي، ظرفيت تفكر استراتژيك خلاقانه و واگرا در سطوح چندگانه سازماني، به عنوان هسته مركزي خلق و حفظ مزيت رقابتي،حساب مي آيد(Lietdka,1998,p.32). تفكراستراتژيك فرآيندي خلاقانه و واگرا بوده و با چشمانداز و دورنماي طراحي شده توسط رهبران سازمان مرتبط می باشد اين امرمستلزم فراتر رفتن انديشه مديران از عمليات روزمره باهدف تمركز برقصد ونيت استراتژيك بلند مدت مورد نظر براي كسب و كار می باشد تفكراستراتژيك فعاليتهايي زیرا گردآوري اطلاعات، تحليل و بحث وتبادل نظر در خصوص شرايط حاكم بر سازمان و درشركتهاي داراي فعاليتهاي متنوع، پاسخگويي به سؤالات اساسي در مورد پورتفوي سازمان راشامل ميشود، آبراهام لینکلن تفكراستراتژيك راشناسايي استراتژيهاي قابل اطمينان ويا مدلهاي كسب وكاري ميداند كه به خلق ارزش براي مشتري منجرشوند او معتقد می باشد جستجو براي يافتن گزينه هاي استراتژيك مناسب، كه معمولاًبه عنوان بخشي از فرآيند مديريت استراتژيك انجام ميگيرد، درواقع نتيجه عملي تفكراستراتژيك می باشد، (مشبکی و خزاعی ،1387، 106-107). از زمان آدام اسمیت که تئوری مزیت مطلق رامطرح نمود، اقتصاددان ان تمایل پیدا کردند تاعوامل مؤثر برعملکرد صنعت داخلی رابررسی کنند بعد ازآدام اسمیت، ریکاردو تئوری مزیت نسبی را ارائه نمود . ديويد ريكاردو اين ديدگاه را اصلاح كرد و مقوله‌اي را كه به “مزيت نسبي معروف شده مطرح كرد. مقصود ديويد ريكاردو آن بود كه عوامل بازار، منابع كشور را به صنايعي سوق مي دهند كه كشور در آنها بيشترين بهره‌وري نسبي را داشته باشد. یعني كشور ممكن می باشد كالايي را وارد كند كه خودش مي تواند با هزينه كم توليد كند، ولي در توليد كالاي ديگري بهره‌ورتر باشد در تئوري ريكاردو، تجارت، مبتني بر تفاوت بهره‌‌وري نيروي كار در كشورهاي مختلف بود. وي اين موضوع را به تفاوتهاي تشريح نشده در فضاي حاكم بر كشورهاي مختلف در زمينة صنايع گوناگون ارتباط ميداد. ريكاردو مسير درستي را انتخاب كرده بود ولي مفروضاتش به صنايع متكي بر منابع، كه اکثراً از كارگر ساده و نيمه‌ماهر بهره گیری مي‌كردند (و در قرنهاي هيجدهم و نوزدهم اهميت اصلي را داشتند) مربوط مي‌گردید وجه غالب در تئوري “مزيت نسبي” مبتني بر مطالعات هكشرو اوهلين و اين فرض می باشد كه ملل مختلف از تكنولوژي معادلي برخوردارند و تفاوت آنها از فراواني عوامل توليد، از قبيل زمين، نيروي كار، منابع طبيعي و سرمايه، ناشي مي شوداين عوامل داده‌هاي اوليه براي توليد هستند. كشورها مزيت نسبي متكي بر منابع را در صنايعي به دست مي‌آورند كه در آنها از منابعي كه در آن كشورها فراوان می باشد بيشترين بهره گیری را به اقدام مي‌آورند. آنها اين كالاها را صادر ميكنند و كالاهايي را كه در آنها مزيت نسبي ندارند وارد ميكنند. براي مثال، كشورهاي برخوردار از نيروي كار فراوان و ارزان، مثل كره جنوبي، كالاهاي كاربر از قبيل تجهيزات الكترونيكي را صادر مي‌كنند و كشورهاي برخوردار از منابع اولية فراوان و زمينهاي گستردة قابل كشت، محصولات مبتني بر آنها را صادر مي‌كنند. سوئد در صنعت فولاد بدين دليل پيشرفته می باشد كه ذخاير قابل توجهي با كمترين ناخالصي دارد و همين موجب ميشود كه محصول مرغوب توليد كند(حسینی و پناهی ،1386،153-151).

2-1- اظهار مسئله

امروزه در محیط بی ثبات صنعت بانکداری کنونی، داشتن پیشنهادی جدید که هم مورد توجه مشتریان باشد و نیز ایجاد درآمد زایی نماید و هم موجب فرق یک بانک از بانکی دیگر گردد بسیار مهم و حیاتی می باشد.بانکهایی با سابقه تاریخی ،مثل بانک تجارت جمهوری اسلامی ایران،از بعد رقابتی با چندین مساله مواجه می باشند:که از آنها دو بعد بیشتر مهم می باشد.مساله اول ورود رقبای جدید و تازه وارد به میدان رقابت می باشد که در طی دهه اخیر شاهد حضور بانکهای خصوصی به میدان رقابت که هریک با توانائیهای خاص خود پا به میدان رقابت نهاده اند و مساله دوم بحث رقابت جهانی می باشد، همانطور که شاهد هستیم دنیای کنونی رو به ایجاد یک دهکده جهانی گذارده می باشد که این مساله سبب می گردد پای بانکهای خارجی رابه محیط کشورهای دیگر باز نماید.بانکهای ایرانی مثل بانک تجارت که یکی از بانکهای با سابقه درخشان و پربار در امر بانکداری می باشد جهت ادامه راه بصورت استوارتر در این محیط پیچیده بایستی مزیتهای رقابتی برای خود ایجاد و از عوامل مهم تحکیم این مزیتهای رقابتی بهره گیرد.

موارد بسیاری در عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی موثر می باشد که در پژوهش حاضر کوشش گردیده می باشد تاثیر تفکر استراتژیک مدیران بر این امر مورد مطالعه قرار گیرد . تفکر استراتژیک داشتن، توجه متفاوت و متمایز از توجه سایر افراد صنعت نسبت به پدیده ها و اتفاقات و جریانات حادث شده در جامعه و صنعت می باشد که این امر سبب می گردد متفکر استراتژیک قادر به درک فرصتهای بالقوه محیطی باشد که سایر رقبا حاضر در صنعت از دیدن آنها عاجزند.داشتن تفکر استراتژیک در مدیران عالی سازمان و کارکنان رده بالای سازمان جهت متمایز سازی و ایجاد یک مزیت رقابتی به نظر امری ضروری و حیاتی می باشد،بدین معنا که اگر در این محیط پیچیده کنونی که تغییرات و تحولات آن بیش از گذشته سریع،ناگهانی و خلق الساعه می باشد،اگر به این عناصر اصلی، بانک یا سازمانی، صاحب این سلاح گرانمایه نباشند آن سازمان در رقابت با سایر رقبا محکوم به فنا می باشد. در صنایع کلیدی کشور ما،مثل صنعت بانکداری ،که شاهرگ و نبض اقتصادی کشور عزیز ما ایران می باشد، مدیران عالی بانکها و از شاخص ترین آنها مدیران ارشد بانک تجارت دارای عملکرد خوبی می باشند اما جهت بهبود و افزایش عملکرد و بهره وری شان بایستی آنان را به یک سلاح بسیار قوی مثل تفکر استراتژیک آشنا نمود که آن هم مستلزم درگیری شان با یکسری از موضوعات مثل:داشتن چشم انداز سیستمی،هوشمندی در بهره گیری از فرصتها،تمرکز بر قصد و تفکر فرضیه محور می باشد.

برای مطالعه میزان تفکر استراتژیک مدیران ارشد و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت تفکر استراتژیک بر اساس نظریه لیدکا در پنج بعد:

1- چشم انداز سیستمی: که نشانگر هدف مشترک، ارزشهای مشترک از جهت دیگر توجه سیستمی داشتن می باشد. یک متفکر استراتژیک بایستی همواره الگویی از عوامل خلق ارزش از آغاز تا انتهادر ذهن داشته باشد و تعامل بین این زنجیره عوامل را به درستی درک نماید.(غفاریان و کیانی،75،1387)

2- تمرکز بر قصد(نیت): قصد یا نیت استراتژیک که برای اولین بار توسط گری همل و پاراهالاد ابداع گردید جهت تصریح بر جاه طلبی استراتژیک می باشد.(همل و پاراهالاد،148،1387)

3- فرصت طلبی هوشمند: دراین بعد عواملی مثل در نظر داشتن فرصتهای خارجی،درک محیط داخلی و خارجی و سازگاری با ابهام و پیچیدگی و یکسری دیگر از شاخصها سرکار دارد.

4- تفکر در زمان: در این امر تفکر استراتژیک بایستی بصورت لحظه ای در نظر داشتن الگوهای سازمانهای گوناگون و ارتباط با گذسته و حال و آینده و بهره گیری از وقایع گذشته می باشد.

5- تفکر فرضیه محور: این بعد دلالت بر ایجاد چندین فرضیه خوب و همچنین ارزیابی اثربخشی آنها در مورد وقایع و پدیده ها بصورت خلق الساعه دارد (مشبکی و خزاعی،112،1387).

و عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بر اساس نظریه پورتر در چهار بعد ؛

1- شایستگیهای منحصربه فرد: در این بعد از شایستگیهای منحصربه فرد تصریح به عواملی دارد که موجب تمییز سازمان از دیگر سازمانهای موجود در صنعت می گردد. (هکس و مجلوف،113،1387)

2- پایداری : پایداری مزیت رقابتی بستگی به عوامل گوناگونی دارد،بعضی از عوامل پایداری مثل :قابلیت رقبای بالقوه و بالفعل و رقابت ناپذیری مزیت رقابتی و پویایی محیط می باشد.(خدا دادحسینی وعزیزی،1385، 82)

3- قابلیت حفظ(نگهداری): در این بعد از ایجاد مزیت رقابتی (نگداری)بستگی به توان مقاومتی سازمان ،انتقال پذیری و قابلیت تناسب: یعنی این که متنفع واقعی چه کسی می باشد؟،مطرح می گردد(Sadler,2003).

4- فرصت شناسی/وقت شناسی:مزیت رقابتی بایستی در زمان و فرصت مناسب ایجاد گردد و این مزیت رقابتی از شرایط مثل هزینه کمتر نسبت به ارزش تولیدی داشته باشد.تعریف گردیده می باشد.(هکس و مجلوف،1387،13)

تعریف گردیده می باشد. بطور کلی پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به سوال زیر می باشد:

میزان استراتژیک فکر کردن مدیران عالی بانک تجارت در چه حدی می باشد؟ و تفکر استراتژیک مدیران بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی در بانک تجارت چه تاثیری دارد؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

در دهه کنونی اصطلاح ذیفعان مبنای مباحث استراتژیکی قرار گرفته می باشد.اصطلاح ذینفعان در برگیرنده کلیه کسانی می باشد که بطور مستقیم و غیر مسقیم از سازمان و موسسات بهره می گیرند و با آن ارتباط دارند، مثل : سهامداران، مشتریان، طلبکاران، تامین کنندگان و حتی دولت و نظایر اینها در زمره ذ ینفعان قرار می گیرند. سازمانها جهت در تعادل نگه داشت ارتباط خود با این عوامل و رضایتمندی طرفین نیازمند تدوین استراتژی منحصر به فردی می باشد.تدوین استراتژی خاص به این جهت می باشد که زیرا دنیای کنونی مدام در حال تغییر و دگرگونی می باشد و تحولات در آن ممکن می باشد به دقیقه ختم گردد،در این صورت تمامی عوامل موجود در صنعت و داخل (محیط خارجی و داخلی)مثل: نیازهای ذینفعان، فرصتها و تهدیدها، نقاط ضعف و قوت، فرهنگ ، ساختار، تکنولوژی و هر عامل دیگر که به ذهن خطور می کند دچار تغییر می شوند.اینگونه مسائل، سبب ایجاد استراتژیها و رفتارها و عکس العملهای استراتژیکی توسط سازمانها می گردد که بانک ها نیز از این امر مستثنی نیستند. خمیر مایه و جوهره ایجاد استراتژی خوب، تفکر استراتژیک می باشد. این تفکر استراتژیک می باشد ضامن اثربخشی استراتژیهای طرح شده توسط بانک در تمامی زمینه های موجود می باشدونیزبا در نظر داشتن عصر رقابتی که بانکها و سایر موسسات که در آن قرار دارند عوامل موثر بر رقابتی بودن در یک صنعت به موسسات و بانکها کمک می کند تا نقاط ضعف و قوت خود را در ساختار صنعت به خوبی بشناسد.در واقع از دیدگاه استراتژیک نقاط و ضعف و قوت همان وضعیت بانک در قبال علل بنیادین مربوط به هرکدام از عوامل رقابتی می باشد.یک اقدام استراتژیک هم به اقدامات تهاجمی یا دفاعی در برابر این نیروها مربوط می باشد.پس شرکتها با تحلیل عوامل موثر بر رقابت موقعیت شرکت را در برابر رقبا مشخص می کنند و بعد از آن با اقدامات استراتژیک مناسب موقعیت نسبی خود را بهبود می بخشند.

در آخرین گام با پیش بینی هایی که بر اساس عوامل رقابتی انجام می دهند و فاکتورهایی که این عوامل را پدید می آورند راهکارهای واکنش در برابر آنها را با اتخاذ استراتژیهای مناسب مشخص می کنند و با این کار به ایجاد توازن جدید رقابتی اقدام می کنند.شناخت این قابلیت ها و توانمندیها و منشا عوامل رقابتی ،حوزه هایی را که شرکت بایستی در آن وارد شده یا از آن اجتناب کند را نیز نمایان می سازد. براین اساس شناسایی میزان تفکر استراتژیک مدیران و تاثیر آن بر عوامل ایجاد کننده مزیت رقابتی بانک بخصوص بانک تجارت لازم است.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

تعداد صفحه : 232

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان