گرایش : مدیریت استراتژیک

عنوان : طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات هرمزگان

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته: مدیریت اجرایی

گرایش: مدیریت استراتژیک

موضوع:

طراحی معماری سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

استاد راهنما:

دکتر محمد رضا بهبودی

استاد مشاو:

دکتر طیبه عباس نژاد

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب:

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات پژوهش……………………………………………………………………………………… 2

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-1 اظهار مسئله پژوهش………………………………………………………………………………………… 3

1-2 اهیمت پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 6

1-3 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………….. 8

1-3-1 اهداف آرمانی…………………………………………………………………………………………… 8

1-3-2 اهدف کلی………………………………………………………………………………………………. 8

1-3-3 اهداف ویژه و کاربردی………………………………………………………………………………. 8

1-4 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 9

1-5 سوالات پژوهش…………………………………………………………………………………………… 9

1-6 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 9

1-7 تعریف واژه‌ها………………………………………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش…………………………………………………………………….. 12

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 13

2-1 مفاهیم………………………………………………………………………………………………………… 15

2-1-1 داده ……………………………………………………………………………………………………… 15

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-1-2- اطلاعات ………………………………………………………………………………………………. 15

2-1-3- سیستم………………………………………………………………………………………………….. 16

2-1-4 مدیریت………………………………………………………………………………………………….. 17

2-1-5 سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………………………………. 17

2-1-6- سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………………………………………………… 17

2-1-7 سیستم اطلاعات بهداشتی…………………………………………………………………………….. 18

2-1-8 نظام مراقبت…………………………………………………………………………………………….. 18

2-1-9 معماری سیستم…………………………………………………………………………………………. 19

2-1-10 معماری نرم افزار…………………………………………………………………………………….. 19

2-1-11 معماری سیستم اطلاعاتی…………………………………………………………………………… 19

2-2 اهمیت و تأثیر طراحی معماری برای سیستم ها…………………………………………………….. 20

2-3 طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………….. 20

2-3-1- تعریف فرایند………………………………………………………………………………………… 21

2-3-2 فرایند های کسب و کار/فرایند های سیستم اطلاعاتی…………………………………………. 21

2-3-3- رویکرد های طراحی فرایند های سیستم های اطلاعاتی……………………………………… 22

2-3-4- اصول طراحی فرایندهای سیستم های اطلاعاتی……………………………………………….. 24

2-4 فرایند تهیه معماری سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………. 30

2-4-1 تهیه برنامه استراتژیک فناوری اطلاعات…………………………………………………………. 31

2-4-2- تهیه برنامه سیستم های اطلاعات استراتژیک…………………………………………………… 31

2-4-3 پشتیبانی از موقعیت رقابتی سازمان………………………………………………………………… 32

2-4-4 تهیه معماری وضع موجود…………………………………………………………………………… 33

2-4-5 تهیه معماری وضع مطلوب………………………………………………………………………….. 33

2-5متدولوژی های طراحی توسعه سیستم های اطلاعاتی………………………………………………. 33

2-5-1 تعریف متدولوژی توسعه سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………. 33

2-5-2 ویژگی های متدولوژی ها و اجزاء آن ها…………………………………………………………. 35

2-5-3 مزایا متدولوژی ها……………………………………………………………………………………… 36

2-5-4 معضلات متدولوژی ها……………………………………………………………………………….. 37

2-5-5 طبقه بندی متدولوژی ها………………………………………………………………………………. 38

2-5-6 متدهای چابک و پویا در توسعه سیستم های اطلاعاتی………………………………………… 42

2-5-7 روش شناسی در طراحی سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………. 44

2-5-7-1 تاریخچه رویکرد روش شناسانه در طراحی سیستم های اطلاعاتی……………………… 44

2-5-7-2- فرآیند ساخت سیستم های اطلاعاتی…………………………………………………………. 47

2-5-7-3- روش های طرح ریزی سیستم های اطلاعاتی………………………………………………. 48

2-5-7-3-الف- روش عامل موفقیت بحرانی CSF ……………………………………………………..

2-5-7-3-ب-روش برنامه ریزی سیستم های تجاری BSP …………………………………………..

2-5-7-3-ج- روش برنامه ریزی معماری سازمانی……………………………………………………… 55

2-5-7-3-د روش تحلیل پیوند …………………………………………………………………………….. 65

2-6 آشنایی با نظام مراقبت بیماری ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان………………………….. 67

2-6-1 کلیات و اصول مراقبت بیماریها…………………………………………………………………….. 67

2-6-2 اهداف نظام مراقبت……………………………………………………………………………………. 69

2-6-3- اجزا مراقبت ………………………………………………………………………………………….. 69

2-6-4 گردش اطلاعات در نظام مراقبت ایده آل………………………………………………………… 71

2-6-5 نظام مراقبت ایده آل…………………………………………………………………………………… 72

فصل سوم: روش پژوهش……………………………………………………………………………………… 82

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 83

3-2 نوع پژوهش………………………………………………………………………………………………… 83

3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 83

3-4 حجم نمونه پژوهش………………………………………………………………………………………. 84

3-5 روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………. 84

3-6 روش و ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………… 84

3-7 روش تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………. 90

فصل چهارم: یافته های پژوهش…………………………………………………………………………….. 92

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 93

4-2- یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 94

4-2-1- شناخت وضعیت موجود نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان……… 94

4-2-2- تعیین نیازهای اطلاعاتی و تجزیه و تحلیل سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت

بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان………………………………………………………………. 107

4-2-2-1- سرطان………………………………………………………………………………………………. 107

4-2-2-2- ثبت بیماری ها روانی،خود کشی و اعتیاد………………………………………………….. 116

4-2-2-3- مننژیت …………………………………………………………………………………………….. 121

4-2-2-4- بیماری MS……………………………………………………………………………………….. 123

4-2-3- تعیین‌وضعیت مطلوب معماری سازمانی نظام مراقبت بیماری‌ها در دانشگاه علوم پزشکی

هرمزگان………………………………………………………………………………………………………….. 127

4-2-3-1- خانه شماره یک (چه چیز(داده) /حوزه برنامه ریز)……………………………………….. 129

4-2-3-2- خانه شماره دو (وظیفه(چطور)/ حوزه برنامه‌ریز)………………………………………….. 129

4-2-3-3- خانه شماره سه (شبکه (کجا)/حوزه برنامه ریز)……………………………………………. 130

4-2-3-4- خانه شماره چهارم (افراد(چه کسی)/حوزه برنامه ریز)…………………………………… 131

4-2-3-5-خانه شماره پنجم (زمان (کی)/حوزه برنامه ریز)……………………………………………. 132

4-2-3-6- خانه شماره شش(انگیزه(چرا)/حوزه برنامه ریز)……………………………………………. 132

4-2-3-7- خانه شماره هفت (داده(چه چیز)/حوزه مالک)…………………………………………….. 132

4-2-3-8- خانه شماره هشت (وظیفه(چطور)/حوزه مالک)…………………………………………… 134

4-2-3-9- خانه شماره نه (شبکه(کجا)/حوزه مالک)……………………………………………………. 136

4-2-3-10- خانه شماره ده (افراد(چه کسی)/حوزه مالک)……………………………………………. 137

4-2-3-11- خانه شماره یازده (زمان(کی)/حوزه مالک)………………………………………………… 139

4-2-3-12- خانه شماره دوازدهم (انگیزه(چرا)/حوزه مالک)…………………………………………. 139

4-2-4- چالش‌های موجود در عدم ارائه مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری‌ها

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان………………………………………………………………………………. 140

فصل پنجم: پیشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………… 143

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 144

5-2- نتایج سوالات پژوهش و مطالعه یافته ……………………………………………………………… 144

5-3 پیشنهادات بر اساس یافته های پژوهش………………………………………………………………… 147

5-3-1- خانه شماره سیزدهم (داده(چه چیز)/حوزه طراح)…………………………………………….. 148

5-3-2- خانه شماره چهاردهم(وظیفه(چطور)/حوزه طراح)…………………………………………… 148

5-3-3- خانه شماره پانزدهم (شبکه(کجا)/حوزه طراح)………………………………………………… 152

5-3-4- خانه شماره شانزدهم (افراد(چه کسی)/حوزه طراح)…………………………………………. 154

5-3-5- خانه شماره هفدهم (زمان(کی)/حوزه طراح)…………………………………………………… 156

5-3-6- خانه شماره هیجدهم(انگیزه(چرا)/حوزه طراح)………………………………………………… 157

5-4- بحث نظری پژوهش………………………………………………………………………………………. 158

5-5- محدودیت‌های پژوهش………………………………………………………………………………….. 160

5-6- پیشنهاد برای پژوهش های آینده……………………………………………………………………… 161

منابع………………………………………………………………………………………………………………… 163

پیوست…………………………………………………………………………………………………………….. 169

چکیده:

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز می باشد (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند.

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور می باشد.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده می باشد.   این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این بین برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز می باشد و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها می باشد.

در این پژوهش سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به کمک روش BSP فرآیند های موجود در سیستم شناسایی و تحلیل شده و در مرحله بعد با در نظر داشتن چارچوب زاکمن معماری سازمانی مطلوب نظام مراقبت بیماری ها دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از دیدگاه برنامه ریزان سازمان و مالکان آن مورد مطالعه قرار گرفته و سپس با در نظر داشتن اطلاعاتی توسط نظاره،مصاحبه و مطالعه مستندات موجود بدست آمده در قالب چارچوب زاکمن از دیدگاه طراح سیستم اطلاعات مدیریت تحلیل شده می باشد و انتها معماری مطلوب سیستم اطلاعات مدیریت نظام مراقبت بیماری ها ارائه شده می باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- اظهار مسئله پژوهش

داده و اطلاعات اگر چه به غلط بجای یکدیگر مورد بهره گیری قرار می گیرند،اما هر یک دارای مفهوم خاصی می باشند . داده ها حقایقی هستند که یک پدیده را تشریح و توصیف می کنند و ویژگی یا ویژگیهایی از پدیده ر اانتقال می دهند.اطلاعات،داده هایی هستند که در بستر خاص دارای مفهوم و معنا می شوند و مفهومی را انتقال می دهند که در شرایط خاصی برای فرد دارای ارزش می باشد.

هر سازمانی که داده های صحیح،دقیق،بهنگام و جامع در اختیاری داشته باشد و بتواند در کمترین زمان،به داده های مورد نیازش دستیابی داشته باشد،موفق تر می باشد.تأثیر داده و اطلاعات در مدیریت سازمانها،تأثیر حیاتی و اساسی می باشد.هر چه فضای اطلاعاتی یک سازمان،دقیقتر،شفافتر،منسجم تر و سیستمماتیک تر باشد،سازمان بهتر می تواند به اهدافش نایل آید.وجود فضای اطلاعاتی نا دقیق،کدر،آشفته،متناقض،نا ساختمند از مهمترین عوامل عدم پیشرفت در مدیریت سازمانها می باشد.(صرافی زاده،1389)(1)

در سالهای پیش از این تصور می رفت قدرت اصلی کشورها،توان نظامی آنهاست.اما در چند دهه گذشته این باور دچار تغییر گردید،بگونه ای که کانون قدرت در کشورها از مراکز اقتصادی تغییر پیدا نمود.با پیدایش سخت افزارهای کامپیوتری و ایجاد جهان مجازی نرم افزار و سپس تشکیل و راه اندازی شبکه جهانی اینترنت و امکان انتقال حجم عظیمی از اطلاعات در مدت کوتاهی از یک نقطه جهان به نقاط دیگر،جابجایی جدیدی در مفهوم قدرت حاصل گردید و کانون قدرت کشورها در نظام اطلاعات کارآمد،تحلیل گر و به هنگام کشورها تشکیل داد.( لیپولد[1] و همکاران،1384)(2)

مدیریت منابع اطلاعاتی فعالیتی می باشد که بایستی از سوی مدیران در کلیه سطوح و با هدف کسب و ادره منابع اطلاعاتی مورد نیاز و در جهت تامین بموقع اطلاعات مورد نیاز سازمان صورت پذیرد. (صرافی زاده،1389)(1)

فناوری اطلاعات جدا از نیازمندی های سخت افزاری خود هم زیرا زیر ساخت ها و ابزارهای لازمه،نیازمند نرم افزار هم هست که نرم افزار خود را به صورت سیستم های اطلاعاتی در یک سازمان مطرح می کند،سیستم ها می توانند به صورت سیستم باز یا سیستم کنترل حلقه بسته باشد.

در این بین تأثیر سیستم های اطلاعاتی مدیریت بسیار حائز اهیمت می باشد .با در نظر داشتن این که سیستم های اطلاعاتی،امکان مدیریت اطلاعات روزمره را برای تصمیم های روزمره را فراهم می سازند،در دنیای پر تحول امروز جایگاه و تأثیر ویژه ای دارند.این سیستم ها روی کارایی عملیاتی سازمان ها تمرکز دارند(بنائیان،1387)(3)

اطلاعات بهداشتی،بخش مکمل نظام بهداشتی هر کشور می باشد.این اطلاعات ابزار ضروری و کلیدی هر جامعه می باشد.نظام اطلاعات بهداشتی[2] روش جمع آوری،پردازش،تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات لازم برای سازماندهی و عملکرد خدمات بهداشتی و فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی تعریف شده می باشد.

این نظام،اطلاعات بهداشتی را در حیطه های مختلف جمع آوری می نماید.در این بین برای مدیریت صحیح کنترل بیماری ها،اطلاعات جامع و به روز،در خصوص این بیماری ها مورد نیاز می باشد و ابزار تامین این اطلاعات،نظام مراقبت بیماری ها می باشد.

مراقبت[3] به معنی گردآوری منظم و مستمر داده ها،تجزیه و تحلیل آنها و سپس انتشار نتایج برای مدیران و سیاست گذاران جامعه پزشکی،کارکنان سیستم بهداشت و….می باشد.بدیهی می باشد هر چه داده های اولیه ای که از منابع گزارش دهی بیماری ها فراهم می گردد کامل تر باشد،تجزیه و تحلیل آنها و مطالعه اطلاعات حاصله نیز کاملتر و کاربردی تر خواهد بود.این اطلاعات برای طرح،اجرا و ارزیابی مداخلات بهداشت عمومی و برنامه ریزی های مربوط به آن مورد بهره گیری قرار می گیرد.نظام مراقبت بیماری ها اهدافی همچون پایش طریقه بیماری های شایع در جامعه،کشف و کنترل بموقع همه گیری،شناخت گروه های در معرض خطر ابتلا به بیماری،اثربخشی فعالیت ها ی پیشگیرانه و کنترلی و تعیین اولویت های موجود در بین فعالیت های کنترل بیماری ها را دنبال می کند.(شایسته و همکاران،1388)(4)

در واقع نظام اطلاعات سلامت به مثابه آیینه ایی می باشد که تصویر نظام سلامت را برای مدیران و سیاستگزاران در سطوح ملی و محلی نمایان می کند.هر چه این آیینه با بهره گیری از تکنولوژی مناسب و کارآمد و وجود یکپارچگی در اجزای آن شفاف تر باشد،تصویری را که از سازمان،واحد ها و نحوه ارائه خدمت برای مدیران و سیاستگزاران نمایان می سازد،شفاف تر و دقیق تر خواهد بود.(2)

رویکرد هایی همچون بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات بدلیل کاهش عملیات دستی برای جمع آوری داده ها،افزایش صحت داده ها و به هنگام بودن آنها،به سرعت،به یک امر طبیعی مبدل شده می باشد.بهره گیری کارا از حداقل داده ها برای مدیریت بیماران،واحدهای سلامت و سلامت جامعه ضروری می باشد.(لیپولدو همکاران،1384) (2)

در گزارش سازمان بهداشت جهانی در مقدمه ارزیابی سیستم اطلاعاتی کشور رومانی آمده می باشد که تغییرات سیاست سیستم مراقبت بهداشتی و تضمین کیفیت در دهه 90 میلادی و تأثیر کلیدی اطلاعات در سیستم جدید، مدیران اطلاعات بهداشتی را بر آن داشته می باشد، تا خود را با این سیستم وفق داده تا قادر باشند با بهره گیری از ابزارها و روشهای مختلف نیازهای اطلاعاتی این سیستم جدید را برآورده کنند. لذا در این کشور با همزیستی بین سیستم های سنتی اطلاعات و سیستمهای متعدد اطلاعات بهداشتی که اخیراً به وجودآمده اند در صدد ایجاد اصلاحات جدید مراقبت بهداشتی می باشند. مدیران اطلاعاتی در این سیستم ، با جمع آوری حجم زیادی از داده ها روبرو هستند که این اطلاعات نیز جوابگوی نیازهای اطلاعاتی سیستم جدید نمی باشد، و در نتیجه تنها کسر کوچکی از این داده ها واقعاً در تصمیم سازی و ارزیابی کارایی سیستم های مراقبتی مورد بهره گیری قرار می گیرند. در این سیستم جریان اطلاعات پائین می باشد به عنوان مثال هیچ گاه تولید کننده اطلاعات(بیمارستانها،پزشکان و دیگر متخصصین بهداشتی) فیدبکی از کار خود دریافت نمی کنند .به ویژه که در این سیستم،اطلاعات به سازمانهای موازی ارسال می گردد که هر سازمان تعاریف،فرمت و نرم افزارهای متفاوتی برای گزارش اطلاعات دارد، و این امر باعث می گردد که تولیدکننده اطلاعات، داده ها را دو یا چندین بار در فرمتها و نرم افزارهای مختلف که معمولاً کامل نیز نیستند، به سازمانهای مختلف ارسال نمایند و بهره گیری از روشهای منسوخ شده ی جمع آوری داده ها نیز منجر به از دست دادن انگیزه و علاقه به کار در کارکنان می گردد(خرمی،1389)(5).

در کشورهای درحال توسعه نیز نارسائی آمار و اطلاعات تا آنجا شدت می گیرد که برنامه ریزی با ساده ترین مدل ها با دشواری روبرو می گردد. اطلاعات آماری در کشورهای کم درآمد، یا غیر قابل اعتماد می باشد و یا اصلاً وجود ندارد(موسوی شاهرودی،1385)(6).

متاسفانه در اغلب کشورها نظام های اطلاعات سلامت در ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیریت بی کفایت هستند.اغلب ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای در حال توسعه نظام های اطلاعاتی را با فرم های ثبت نامی که شامل نام و آدرس بیماران و تکمیل اطلاعات مربوط به بیماری ها (همانند سن و جنس بیماران ) می باشد و هر هفته یا هر ماه بایستی تکمیل شده و ارسال گردد بدون آنکه پس خوراند کافی به آن داده شدود یکسان می دانند.به علاوه ،داده های دریافت شده اغلب برای کمک به تصمیم گیری در مدیریت مفید نیست.زیرا این داده ها ناقص،نادرست،نابهنگام،بی فایده و بی ارتباط با اولویت های توضیح وظایف و عملکردهای پرسبنل بهداشتی محلی می باشد.به بیانی دیگر نظام های اطلاعاتی در این کشورها بجای آنکه مبتنی بر عملکرد باشند،مبتنی بر داده ها هستند. قسمت اعظم داده های جمع آوری شده بدون آنکه واکاوی شوند یا از آن بهره گیری ای گردد به سطح ملی ارسال می گردد.پس نظام های اطلاعات سلامت جاری بیشتر از آنکه به عنوان ابزار به کار طریقه به عنوان یک مانع در مدیریت دیده می شوند. (لیپولد و همکاران،1384) (2) (8)

1-2 اهیمت پژوهش

توجه جدیدی که در پیش روی می باشد،بیانگر اینست که خواسته های اقتصاد پویا مستلزم ایجاد سبک های جدید تصمیم گیری و رهیافت های جدید در سازمانهاست و اینها همگی ناشی از سیل عظیم تولد و گسترش اطلاعات در عصر حاضر می باشد،که سازمان ها را مجبور به توجه مجدد در عملکرد و فعالیت های خود می کند.دوران جدید که به عصر اطلاعات یا انفورماتیک معروف شده،نوید دهنده جهانی نو با شیوه های جدید به کارگیری اطلاعات می باشد.

فن آوری اطلاعات که تا چندین سال قبل به عنوان یک برتری رقابتی و یک سلاح استراتژیک مورد توجه سازمانها بود،امروز به عنوان یک نیاز رقابتی مطرح می باشد.بهره گیری از فن آوری اطلاعات و ارتباطات و دستگاههای تحقیقاتی که دارای اطلاعات به روز می باشد (در مقایسه با سازمانی که اطلاعات قدیمی دارد)می تواند چنین حالتی با آگاهی بیشتری تصمیمات استراتژیک اتخاذ می کند(کیانفر،1387)(9)

مدیریت خوب پیش شرط لازم برای افزایش کارایی خدمات تندرستی می باشد.اینکه با کمترین منابع به بیشترین دست یابیم،مهم می باشد،زیرا بخش سلامت با نیازهای روز افزون روبرو می باشد و این در حالی می باشد که حجم منابع ثابت و یا رو به کاهش می باشد.

مدیریت خوب همچنین پیش شرط لازم برای افزایش اثربخشی خدمات تندرستی می باشد.مدارک فراوانی هست که اگر خدمات تندرستی به شکل نامناسبی ارائه گردد،مداخلات،قسمت زیادی از اثربخشی خود را،که از نظر تئوریک برای آن مداخله متصور می باشد و آنرا کارآمدی نیز می گویند از دست خواهد داد.

سازمان جهانی بهداشت نظام های اطلاعات سلامت را به مقصود دستیابی به هدف بهداشت برای همه تا سال 2000 حیاتی دانسته می باشد . یک گزارش از اجلاس سازمان جهانی بهداشت در سال 1978 بوضوح بهبود مدیریت را وابسته به بهبود نظام های اطلاعات سلامت می داند.دو جاردین و آنگر (1992) اخیرا بر نیاز به طراحی مناسب نظام های اطلاعاتی جاری به مقصود اطمینان از ارائه خدمات مطابق با استاندارها،تاکید دارند.

اطلاعات در تمامی سطوح مدیریت نظام سلامت،از محیط تا مرکز بسیار حیاتی می باشد.اطلاعات برای مدیریت بیماران یا گیرندگان خدمت،برای مدیریت واحدهای سلامت و به همان میزان برای برنامه ریزی و مدیریت نظام سلامت حیاتی می باشد.این به آن معنا می باشد که نه تنها سیاستگزاران و مدیران نیازمند بهره گیری از اطلاعات در تصمیم گیریها هستند بلکه ارائه کنندگان خدمات همانند پزشکان،کارشناسان و کارکنان سلامت نیز به آن نیازمند خواهند بود.اگر این طور نباشد،فرصت قابل توجه و مقرون به صرفه ای که به مقصود راه اندازی و حفظ اطلاعات سلامت هست،سخت و پیچیده می گردد.

هلفن بین و همکاران (1987) مستقیما تصریح نمودند که تغییر در روش جمع آوری،پردازش و بهره گیری از اطلاعات به معنی تغییر در عملکرد یک سازمان می باشد و همچنین توماسون و نیوبراند در مقاله شان در مورد نظام اطلاعات سلامت در کابونیای گینه اشده نمدند که تقویت و بهبود نظام اطلاعات سلامت به عنوان نقطه آغاز در بهبود توانایی های مدیریتی نظام سلامت مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. (لیپولد و همکاران،1384) (8)

[1] Lippeveld

[2] Health information system

[3] Surveillance

تعداد صفحه : 197

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان