برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی گردد

مدیریت و برنامه ریزی توسعه گردش‌گری استان چهارمحال و بختیاری با تاکید بر گردشگری ورزشی و اکوتوریسم مطالعه موردی منطقه سامان

 

زمستان 1391

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                          صفحه

 

چكيده. 1

مقدمه. 2

1-1- بيان مسئله. 5

1-2-ضرورت انجام تحقيق. 6

1-3-اهداف تحقيق. 6

1-4-سوالات تحقيق . 7

1-5- فرضيات تحقيق. 7

1-6- پيشينه تحقيق. 7

1-7- نوع تحقيق .. 8

1-8- روش تحقيق . 8

1-9-محيط پژوهش . 8

1-10- متغيرها . 9

1-11- روش جمع آوري اطلاعات. 9

1-12- روش تجزيه و تحليل اطلاعات . 9

1-13- تنگناها و محدوديت هاي تحقيق . 9

فصل دوم : مباني نظري تحقيق

2-1-گردش گري. 10

2-2-گردش‌گر. 11

2-2-1-تعریف گردش گر از نظر سازمان ملل :. 12

2-3-انواع گردش گر. 13

2- 4- انواع گردش گری. 14

2-4-1-‌گردش گری فرهنگی- تاریخی.. 14

2-4- 2-گردش گري ماجراجويانه. 14

2-4- 3-گردش گري ورزشي. 15

2-4- 4- گردش گري درماني. 15

2-4- 5- گردش گري انبوه يا تفريحي. 16

2-4- 6-‌گردش گري نوستالژيك.. 16

2-4- 7-‌گردش گري روستايي.. 17

2-4- 8-‌گردش گري قومي.. 17

2-4- 9- گردش گري شهري. 18

2-4- 10- گردش گري مبتني بر كسب و كار. 18

2-4- 11-‌گردش گري مذهبي.. 19

2-4- 12- گردش گري مبتني بر روي دادها. 20

2-4- 13-‌طبيعت گردي.. 20

2-4- 14- گردش گري براي ديدار بستگان. 20

2-5-‌تاریخچه گردش گری.. 21

2-6-منابع و جاذبه‌هاي گردش گري. 24

2-7-گردش‌گری و آثار آن. 24

2-7-1- آثار اقتصادي جهان گردي. 24

2-7-2- آثار اجتماعي و فرهنگي. 25

2-7-3- آثار محيطي. 28

2-8-نظريه‌هاي مختلف در خصوص‌گردش گري.. 29

2-8-1-نظريه كرامپتون. 31

2-8-2-نظريه اشمیت هاوزر. 32

2-8-3-نظريه‌هاي اوپی دیک، ‌‌‌وان وین و ورهالن.. 32

2-8-4-نظريه‌هاي کوهن. 32

2-8-5-نظريه‌ پلاگ. 33

2-9- مديريت گردش گري . 34

2-10- برنامه ريزي . 40

2-11-واژگان فنی برنامه ریزی جهان گردی و مراجع. 42

2-1-1- هدف علمي(objective).. 42

2-11-2 – خط مشي(pllicy).. 42

2-11-3- برنامه (plan).. 42

2-11-4- راهبرد. 42

2-12- ويژگي‌هاي برنامه ریزی. 42

2-13- انواع برنامه ريزي. 43

2-13-1- انواع برنامه ریزی از نظر مدت زمان اجرا. 43

2-13-2- انواع برنامه ریزی از نظر وسعت اجرا. 43

2-13-3- انواع برنامه ریزی از نظر هدف. 43

2-13-4- انواع برنامه ریزی از نظر سطوح مکانی. 43

2-13-5- انواع دیگر. 44

2-14-اهمیت برنامه ریزی جهان گردی. 44

2-15-سطوح و انواع برنامه ریزی جهان گردی. 45

2-15-1-سطح بین الملل. 45

2-15-2-سطح ملی. 45

2-15-3-سطح منطقه ای. 46

2-16- اکوتوریسم‌ 46

2-17-توريسم ورزشي. 47

2-17-1- رفتينگ ( قايقراني در امواج خروشان). 48

2-17-2-جذابيت و مخاطرات رفتينگ. 51

2-17-3- شرايط سني رفتيگ . 52

2-18- تاريخچه رفتيگ در جهان . 53

2-19-پيشينه فعاليت هاي رفتينگ در ايران . 54

2-20- گردش گري مبتني بر آب . 54

2-20-1- آب و گردش گري تفريحي ورزشي. 54

2-20-2- آب و گردش گري سلامت . 55

2-20-3- گردش گري سلامت و چشمه هاي آب معدني . 56

فصل سوم : معرفي منطقه مورد مطالعه

3-1-جغرافياي طبيعي استان چهارمحال و بختياري . 58

3-1-1- موقعيت جغرافيايي. 58

3-2- ناهمواري ها. 61

3-2-1- زمين شناسي عمومي . 61

3-2-2- شيب ها . 63

3-3-بررسي برخي متغير هاي اقليمي . 63

3-3-1-رژيم بادي . 64

3-3-2- رطوبت هوا . 64

3-3-3- رژيم بارشي . 65

3-3-4-رژيم دمايي . 68

3-3-5-پوشش ابري و ساعات آفتابي . 68

3-3-6-پوشش گياهي . 69

3-3-7-حيات وحش. 70

3-3-7-1-گونه هاي نادر گياهي و جانوري. 70

3-4-منابع آبي. 72

3-5-جغرافياي انساني استان چهارمحال و بختياري. 76

3-5-1-جمعيت . 76

3-5-2-آموزش. 77

3-5-3- مهاجرت. 77

3-5-4- خانه بهداشت . 80

3-6-جغرافياي اقتصادي. 81

3-6-1-نيروي انساني و اشتغال بيكاري. 81

3-6-2- توزيع شاغلان در زيربخش هاي اقتصادي. 82

3-6-3- كشاورزي. 83

3-6-4-دام داري. 84

3-6-5-صنعت. 84

3-7-ویژگی های فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری. 84

3-7-1- زبان . 87

3-7-2-آداب و رسوم. 88

3-7-3-شب يلدا بختياري . 88

3-7-4- جاذبه هاي فرهنگي استان . 89

3-7-4-1- پوشاك زنان بختياري . 90

3-7-4-2- پوشاك مردان بختياري . 90

3-7-5- عشاير استان چهارمحال و بختياري. 92

3-8- صنايع دستي استان چهارمحال و بختياري . 93

3-8-1- توليدات ويژه . 94

9-3- جاذبه هاي طبيعي اكوتوريسمي استان چهارمحال و بختياري   97

3-9-1- دشت لاله هاي واژگون . 97

3-9-2-آبشار دره عشق . 98

3-9-3- آبشار آتشگاه . 99

3-9-4- آبشار تونل كوهرنگ . 100

3-9-5- غار يخي چما. 100

3-9-6- غار سراب . 100

3-9-7- پير غار . 100

3-9-8- غار منج . 101

3-9-9- غار خراجي . 101

3-10- درياچه ها و تالاب ها . 101

3-10-1- تالاب چغاخور . 102

3-10-2- تالاب دهنو . 102

3-10-3- تالاب گندمان . 102

3-10-4- تالاب سولگان . 102

3-10-5- رودخانه بازفت . 103

3-10-6- رودخانه كارون . 103

3-10-7- رودخانه زاينده رود . 104

3-11-پيست اسكي چلگرد . 104

3-12- چشمه هاي استان . 105

3-12-1- چشمه ديمه . 105

3-12- 2- چشمه كوهرنگ . 105

3-12- 3- چشمه برم . 106

3-12- 4- چشمه هاي مولا و سرداب . 106

3-12- 5- چشمه سياسرد . 106

3-13- مناطق حفاظت شده . 107

3-13- 1- تنگ صياد . 107

3-13- 2- منطقه حفاظت شده سبزكوه . 107

13-14-ويژگيهاي تاريخي استان . 108

3-15- جاذبه هاي تاريخي و مذهبي . 108

3-15-1- اماكن مذهبي . 108

3-15-2- بناهاي عام المنفعه . 109

3-15-3- پل زمانخان . 109

3-15-4- قلعه دزك. 109

3-15-5- قلعه سردار اسعد بختياري. 110

3-15-6- خانه آزاده چالشتر . 110

3-15-7- خانه ستوده چالشتر . 110

3-15-8- سنگ نوشته هاي مشروطيت . 110

3-15-9- اطاق سنگي هاي جونقان . 111

3-15-10- شير سنگي بختياري ها . 111

3-15-11- بردگوري ها . 111

3-15-12-مسجد اتابكان. 112

3-16- موقعيت جغرافيايي منطقه سامان . 112

3-16-1-ويژگي هاي اقليمي شهر سامان . 113

3-16-2- دماي هوا . 114

3-16-3- روزهاي يخبندان. 114

3-16-4- بارش. 115

3-16-5-باد . 115

3-17-منابع عمده آبي . 115

3-17-1-آب هاي سطحي . 115

3-17-2- آب هاي زير زميني . 115

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

4-1- بررسي توان اكولوژيكي منطقه در زمينه ي گردش گري. 118

4-2- پتانسيل هاي موجود در منطقه سامان . 119

4-3- زمينه هاي فرهنگي- تاريخي . 120

4-4- روش بيكر . 123

4-5- فرآیند مدیریت راهبردی. 128

4-6- تدوین چشم انداز، ‌‌‌مأموریت، ‌‌‌اهداف و راهبردهای کلان منطقه سامان   128

4-7- مرحله صفر. 129

4-7-1-تعیین چشم انداز شهر سامان. 129

4-7-2- تعیین عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر تدوین راهبردهای کلان  130

4-7-2-1- ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (‌E‌ F‌E).. 130

4-7-2-2- ماتریس ارزیابی عوامل داخلی(IFE). 132

4-8- مرحله مقایسه. 133

4-8-1-تشکیل ماتریس تهدیدات، ‌‌‌فرصتها، ‌‌‌نقاط قوت و ضعفها (SWOT)   133

4-8-2- تشكيل ماتريس داخلي و خارجي(IE). 134

4-9- مرحله تصمیم گیری. 135

4-9-1- ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM).. 136

10-4- گزارش بازديد و بررسي هاي ميداني از منطقه سامان. 149

فصل پنجم : نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات

5-1-آزمون فرضیات. 151

5-2- برنامه ها و نتیجه گیری. 157

5-3- مديريت و برنامه ريزي اقتصادي –اجتماعي – فرهنگي منطقه.. 159

5-3-1- مديريت و برنامه ريزي توسعه ي گردش گری. 160

5-3-2- مديريت و برنامه ريزي توسعه و ارتقاء محيط زيست منطقه. 160

5-3-3- مديريت و برنامه ريزي توسعه ي كالبدي – فضايي منطقه . 162

5-4- پيشنهادات . 162

منابع فارسي . 164

منابع انگليسي . 167

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                        صفحه

 

جدول شماره 2-1 منابع و جاذبه‌هاي عمده گردش گري …………………………….. 24

جدول شماره 2-2 آثار اقتصادي جهان‌گردي ………………………………………………… 25

جدول شماره 3-2آثار فرهنگي ـ اجتماعي گردش‌گري …………………………………. 26

جدول شماره 4-2 آثار محيطي جهان‌گردي …………………………………………………….. 29

جدول شماره 2-5 تقسیم‌بندی کوهن از گردش گران …………………………………… 33

جدول شمار3-1 مشخصات عمومي شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري بر اساس تقسيمات کشوري – سال 1389 …………………………… 59

جدول شماره 3-2انواع شیب ……………………………………………………………………………. 63

جدول‌3-3گونه های مختلف جانوری …………………………………………………………………. 70

جدول3-4 انواع پرندگان وتعداد گونه های آن در استان چهار محال وبختیاری    71

جدول شماره 3-5حوزه هاي آبريز موجود در استان …………………………………. 73

جدول شماره3-6 منابع آب استان چهارمحال و بختياري (اطلاعات مربوط به سال 1384) ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

جدول شماره3-7جمعیت بر حسب جنس و سن آبان 1385 ……………………………….. 76

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جدول شماره3-8جمعیت شهری و روستایی (نفر)سال 85 …………………………….. 77

جدول 3-9 مهاجران خارج شده و وارد شده به هر یک از استانهای کشور طی سال هال 85-1375 ……………………………………………………………………………………………………………… 78

جدول 3-10مهاجران وارد شده به استان چهارمحال و بختیاری طی 10 سال گذشته برحسب سن و آخرین محل اقامت ………………………………………………………………………………….. 79

جدول شماره3-11 تعداد خانه های بهداشت فعال روستاها و جمعیت تحت پوشش آنها 1389 …………………………………………….. 80

جدول شماره3-12 توزیع جمعیت فعال و غیر فعال در بخش اقتصادی استان چهارمحال و بختیاری سال1385 …………………………………… 81

جدول شماره3-13 توزیع شاغلان 10 ساله و بیشتر بر حسب گروه های عمده فعالیت استان چهارمحال و بختیاری …………………………… 82

جدول شماره3-14‌بهره برداري هاي كشاورزي سرشماري شده بر حسب نوع بهره بردار:1382 …………………………………………………. 83

جدول شماره 3-15 بهره برداري هاي كشاورزي بر حسب نوع فعاليت : 1382 83

جدول شماره 3-16‌مساحت اراضی کشاورزی، ‌‌‌بهره برداری های با زمین‌برحسب وسعت‌1382 …………………………………………………. 84

جدول شماره 3-17 تعداد بهره برداري و دام استان چهارمحال و بختیاری :1382 …………………………………………………. 84

جدول شماره 3-18 تعداد كارگاه هاي صنعتي دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالكيت‌، ‌‌‌طبقات كاركن‌ …………………………….. 85

جدول شماره 3-19‌تعداد كارگاه هاي صنعتي خصوصی‌دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالكيت‌، ‌‌‌طبقات… …………………………… 85

جدول شماره 3-20تعداد كارگاه هاي صنعتي عمومی‌دارای 10 نفر کارکن و بیشتر بر حسب وضع مالكيت‌، ‌‌‌طبقات…   ………………………….. 85

جدول شماره3-21 میزان بهره برداری از آب های زیر زمینی …… 115

جدول شماره4-1 جاذبه های گردش گری منطقه سامان …………. 120

جدول شماره 4-2تقویم گردش‌گری منطقه سامان ……………… 121

جدول شماره 4-3درجه بندي ضرایب آسایش منطقه نمونه گردش گري سامان   122

جدول شماره4-4مشخصات جغرافیای ایستگاه سامان …………… 123

جدول شماره 4-5 درجات قدرت خنک کنندگی محیط و آستانه های بیوکلیمایی برحسب مطالعه بیکر ………………………………………. 124

جدول شماره4-6 شاخص بیکر منطقه سامان سال 1385 …………. 125

جدول شماره 4-7 شاخص بیکر منطقه سامان سال 1386 ………… 125

جدول شماره4-8 شاخص بیکر منطقه سامان سال 1387 …………. 126

جدول شماره4-9 شاخص بیکر منطقه سامان سال1388…………… 126

جدول شماره4-10 شاخص بیکر منطقه سامان 1389…………….. 127

جدول شماره4-11شاخص بیکر منطقه سامان 1390……………… 127

جدول شماره 4-12 مراحل برنامه­ریزی راهبردی……………… 129

جدول شماره 4-13ماتريس برنامه­ريزي راهبردی کمي (QSPM) …… 137

جدول4-14 ‌نظام تحليل و ارزيابي جاذبه هاي گردش گري دراستان چهارمحال و بختياري برپايه مدل SWOT…………………………………… 140

جدول4-15‌نظام تحليل وارزيابي جاذبه هاي گردش گري دراستان چهارمحال و بختياري برپايه مدل SWOT ………………………………….. 141

جدول4-16 ‌نظام تحليل وارزيابي جاذبه هاي گردش گري دراستان چهارمحال وبختياري برپايه مدلSWOT …………………………………… 141

جدول4-17نظام تحليل وارزيابي جاذبه هاي گردش‌گري در استان چهارمحال و بختياري برپايه مدل SWOT ………………………………….. 142

جدول شماره‌4-18تحلیل نقاط قوت و ضعف،‌‌‌ فرصت ها و محدودیت ها در منطقه سامان ………………………………………………… 143

جدول شماره 4-19 استنتاج مربوط به امکانات محدودیت ها،‌‌‌ فرصت هاو تهدیدهای قانونی-حقوقی و اداری ……………………………… 145

حدول شماره4-20 استنتاجهاي مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهاي کالبدي و فضایی …………………………………… 146

‌جدول شماره4-21 ‌استنتاجهاي مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهاي محیطی و زیست محیطی ……………………………….. 146

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

جدول شماره 4-22 استنتاجهاي مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهاي اقتصادي، ‌‌‌اجتماعی وفرهنگی …………………………… 147

جدول شماره 4-23 استنتاجهاي مربوط به امکانات، ‌‌‌محدودیتها، ‌‌‌فرصتها و تهدیدهاي گردش‌گري …………………………………………. 148

جدول شماره 5-1 ‌مراحل برنامه ريزي راهبردی……………… 149

جدول شماره 5-2 ماتریس ارزیابی عوامل خارجی حاکم بر منطقه (EFE) 152

جدول شماره 5-3 ‌ماتریس ارزیابی عوامل داخلی حاکم بر منطقه (IFE) 152

جدول شماره 5-4 ماتریس تهدیدات، ‌‌‌فرصت­ها، ‌‌‌نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)   155

 

 

 

 

 

فهرست شكل ها

عنوان                                                          صفحه

 

شكل شماره ي 2-1تأثيرات اجتماعي – فرهنگي گردش گري در چهارچوب محيط گسترده جامعه ………………………………………………………………………………………………………………….. 27

شکل شماره2-2 دوران های تحول دربرنامه ريزی توسعه جهان گردي        41

شکل شماره 2-3رفتینگ ورزشی ……………………………………………………………………….. 49

شکل2-4ورزش رفتینگ ………………………………………………………………………………………… 51

شکل شماره2-5مخاطرات ورش رفتینگ …………………………………………………………….. 52

شکل3-1نقشه موقعیت استان چهارمحال وبختیاری …………….. 58

شکل شماره 3-2شهرستان هاي استان چهارمحال و بختياري …….. 59

شکل شماره3-3مساحت شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری ….. 60

شکل 3-4نقشه موقعیت استان چهارمحال و بختیاری در کشور …….. 60

شکل3-5نقشه وراهنمای نقشه زمین شناسی استان چهار محال وبختیاری 62

شکل شماره3-6 پهنه بندي آب و هوايي استان چهارمحال و بختياري . 67

شکل 3-7نقشه پهنه بندی اقلیمی سیلیانوف در استان چهار محال وبختیاری     69

شکل3-8‌ حجم آب خام در شهر ها ي استان چهارمحال و بختياري ….. 75

شكل شماره3-9 نمودار توزیع جمعیت فعال و غیر فعال استان چهارمحال و بختیاری ( به درصد ) 1385 ………………………………….. 81

شکل شماره3-10کوچ عشایر ……………………………… 92

شکل شماره3-11مسير حرکت عشاير به سمت‌استان چهارمحال و بختياري 93

شکل 3-12- يک نمونه قالي چالشتر ………………………. 95

شکل3-13 لاله هاي واژگون ……………………………… 98

شکل شماره3-14آبشار آتشگاه …………………………… 99

شکل شماره3-15بردگوری ……………………………… 112

شکل شماره3-16موقعیت سیاسی منطقه سامان درتقسیمات کشور …… 113

شکل شماره3-17 تغیرات فصلی دمای هوا در ایستگاه پل زمانخان .. 114

شکل شماره3-18 نمودار توزیع آب های زیر زمینی به درصد ……. 116

شكل شماره4-1 نمودار الگوی جامع برنامه­ریزی راهبردی ……… 128

شكل شماره 4-2 نمودار عوامل خارجی و عوامل داخلی مؤثر بر مقصد گردش‌گری   130


چکیده:

افزایش روزافزون جمعیت جهان به ویژه در کشور های در حال توسعه‌، ‌‌فقر اقتصادی و پایین بودن سطح در آمد ملی کشور های مذکور باعث شده تا جمعیت این کشور ها در فشار و تنگنای اقتصادی قرار گیرند‌، ‌‌.‌‌ این کشور ها‌، ‌‌علی رغم داشتن منابعطبیعی مناسبو دارا بودن منابع بالقوه درآمدی‌،‌‌‌ فقر و محرومیت را پذیرفته و پایین بودن سطح دانش و آگاهی نداشتن از نحوه بهره برداری از پتانسیل‌های موجود نیز مزید بر علت شده و هم زیرا تازیانه ای بر پیکره بی جان این کشور ها کوبیده می گردد.یکی از منابعی که به صورت عمده در عصر کنونی می تواند درآمد های قابل توجهی را رقم زده و با بالا بردن تولید ناخالص ملی‌، ‌در نهایت درآمد ملی را در صحنه بین المللی افزایش دهد صنعت گردش‌گری به خصوص اکوتوریسم می باشد. در واقع اکوتوریسم یا گردش گری در طبیعت‌،‌‌‌ از گونه های مهم گردش گری می باشد که بیش ترین سازگاری را با توسعه دارد. در حال حاضر اغلب کشورهای جهان در رقابتی تنگاتنگ و نزدیک در پی بهره گیری از توانمندی های کشور خود هستند تا بتوانند سهم بیشتری از درآمد ناشی از صنعت گردش گری را به خود اختصاص دهند و با ساده ترین شکل ممکن به اشتغال زایی بپردازند. با وجودی که منابع طبیعی این استانمی تواند یکی از جاذبه های ارزشمند برای جذب گردش گران داخلی و خارجی به شمار آید‌، ‌‌اما برنامه ریزی برای بهره گیری از این شرایط هنوز در ابتدای راه می باشد و کار مهم و اساسی برای بهره‌برداری از جاذبه های طبیعی صورت نگرفته می باشد.

این رساله به دنبال مطالعه این فرضیه می باشد که : به نظر مي رسد بين توسعه اكوتوريسم در استان چهارمحال و بختياري و توسعه گردش گري استان ارتباط معناداري هست.هم چنین این اهداف و سوالات را پی‌گیری می کند– شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش‌گری می‌تواند صورت گیرد.وآیا استان چهارمحال و بختیاری قابليت توسعه گردش‌گري را دارد؟

روش پژوهش در این رساله، ‌‌در دو قسمت كتابخانه اي و ميداني انجام خواهد گرفت به نحوي كه در بخش كتابخانه اي با بهره گیری از اسناد، ‌‌آمار و اطلاعات و تجربيات كشور هاي توسعه يافته جهان، ‌‌موضوع مورد مطالعه بررسي خواهد گردید. در قسمت ميداني‌، ضمن بازديد از منابع گردش‌گري منطقه سامان و كسب نظرجامعه محلی و صاحبنظران، ‌‌جدول SWOT تنظیم خواهد گردید.

واژگان کلیدی:اکوتوریسم، ‌‌گردشگری ورزشی، ‌‌برنامه ریزی‌، صنعت گردش گری، ‌استان چهارمحال و بختیاری، ‌منطقه سامان

مقدمه:

بشر از ابتدای خلقت به جابه جایی و سفر می پرداخته می باشد. به دست آوردن غذا، ‌‌‌آب، ‌‌‌امنیت یا یافتن منابع جدید، ‌‌‌انگیزه های اولیه برای تحرک و سفر بودند. اما بعد از آنکه نیاز های اولیه بشر تامین گردید، ‌‌‌تفکر و اندیشه سفر برای‌، ‌‌‌سرگرمی لذت و کشف مکان های جدید‌،‌‌‌ آغاز گردید.مسافرت اولیه برای یافتن چیزهای تازه‌،‌‌‌ به تامین امکانات و فن آوری تدارک لوازم یا طریقه سفر،‌‌‌ بستگی داشته می باشد. مسافران اولیه با پای پیاده یا سوار بر حیوانات اهلی سفر می کردند.ساختن قایق و کشتی‌،‌‌‌ سفر های دریایی را ممکن نمود و اختراع چرخ روش های جدیدی برای مسافرت بر روی زمین را امکان پذیر نمود.هر پیشرفت و تکامل در دانش‌بشری و فن آوری، ‌‌‌فرصت های جدید گردش‌گری برای افراد انسانی را افزایش داد. در زمانی که تمدن شکل گرفت، ‌‌‌جاده ها بهبود پیدا نمود و حکومت ها برپا و مستحکم شدند، ‌‌‌میل به سفر به مقصود کشف مکان های‌جدید، ‌‌‌کاووش برای یافتن منابع و امکانات بهتر زندگی، ‌‌‌فراگیری دانش‌،‌‌‌ بازدید و مقاصد مذهبی افزایش پیدا نمود.

گردش گری مجموعه ای از اقدامات‌، ‌‌‌خدمات و صنایعی می باشد که به مسافران خدمتی مانند‌،‌‌‌ حمل و نقل، ‌‌‌تامین محل های اقامت، ‌‌‌جایگاه های تهیه وتدارک غذا، ‌‌‌فروشگاه هاو بازارها‌، ‌‌‌محل های تجاری و تسهیلات دیگر ارائه می دهندو سایر خدمات میهمان نوازی برای افراد یا گروه هایی که از خانه یا محل زندگی دور افتاده اند را رافراهم می کند.(مهریاری، 1389: 2)

در حال حاضر گردش گری به عنوان یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنایع دنیا مطرح می باشد و رشد سریع آن تغییرات اجتماعی‌، ‌‌‌اقتصادی و محیطی فراوانی را به دنبال داشته می باشد و به همین دلیل نیز به یک حوزه مهم مطالعاتی بین پژوهشگران مبدل شده می باشد. از نظر اقتصادی، ‌‌‌گردش گری بین المللی بیشترین عایدی را ایجاد می کند،‌‌‌ دریافتی های ارزی خاص از گردش گری بین المللی بیشتر از محصولات نفتی، ‌‌‌خودرو و تجهیزات ارتباطی تامین می گردد. گردش گری تأثیر مهمی در ترغیب سرمایه گذاری زیرساخت ها، ‌‌‌ایجاد درآمد برای دولت و اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم در سراسر دنیا داشته می باشد.یکی از ارکان توسعه جهان گردی،‌‌‌ تقاضا برای آن می باشد که از ساختار پیچیده ای نیز برخورداراست ؛ زیرا کاهش یا افزایش سهم یک کشور از درآمدها گردش گری جهانی‌،‌‌‌ به عوامل و متغییر هایی بستگی دارد که با در نظر داشتن نوع کشور‌،‌‌‌ مسائل اداری واجرایی و سطح آمار و اطلاعات موجود می تواند متفاوت باشد.ایران با در نظر داشتن امتیازات فروانی که از نظر تنوع آب و هوایی‌، ‌‌جاذبه های طبیعی‌، ‌‌تاریخ و تمدن کهن‌، ‌آثار باستانی و مذهبی‌، ‌‌‌معماری، ‌‌‌صنایع دستی، ‌‌‌فرهنگی و جغرافیایی دارد، ‌‌‌از قابلیت های فراوانی برای تبدیل شدن به قطب گردش‌گری جهانی بر خوردار می باشد؛ پس سهم ایران از عایدی های صنعت گردش گری جهان بسیار ناچیز می باشد.

امروزه توسعه گردش‌گری در تمامی عرصه ها‌،‌‌‌ چه در سطح ملی و منطقه ای و چه در سطح بین‌المللی مورد توجه برنامه ریزان دولتی و شرکت های خصوصی قرار گرفته می باشد. بسیاری از کشور ها به صورت فزاینده ای به این حقیقت پی برده اند که برای بهبود وضعیت اقتصادی خود بایستی ابتکار اقدام به خرج دهند و درصددیافتن راه های تازه ای برآیند.(لطفی‌،1384: 7)آگاهی جوامع از این که گردش گری منبع درآمد ارزی بسیار مناسب و قابل ملاحظه ای در اختیار یک کشور قرار می دهد، ‌‌‌باعث شده تا گردش گری مفهومی بسیار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادی‌،‌‌‌ اجتماعی و فرهنگی پیدا کند و به عنوان یک صنعت تلقی گردد.(طهماسبی پاشاو مجیدی‌، ‌‌روفیا، ‌‌‌1384: 13)بسیاری از کشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، ‌‌‌اشتغال، ‌‌‌رشد بخش خصوصی و توسعه ساختار زیر بنایی می دانند. اگر چه در نواحی گوناگون،‌‌‌ شرایط متفاوت می باشد،‌‌‌ گردش گری همواره عامل مهمی برای توسعه اقتصادی به حساب می‌آید.(ابراهیمی و خسرویان، ‌‌‌1384: 6)

توسعه صنعت گردش گری‌، ‌‌‌به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی‌میزان بیکاری بالا، ‌‌‌محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. اقتصاد ایران نیز اتکای شدیدی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت دارد و متغیرهای کلان اقتصادی آن باپیروی از قیمت جهانی نفت در طول زمان دچار نوسانات شدیدی می شوند. طریقه حاکم بر متغیرهایی مانند تولید ناخالص ملی،‌‌‌ سرمایه گذاری ناخالص، ‌‌‌درآمد سرانه و غیره در سه دهه اخیر اقتصاد ایران به روشنی نشان دهنده این موضوع می باشد.از این رو‌،‌‌‌ به مقصود تنوع بخشیدن به رشد اقتصادی و درآمد های ارزی و هم چنین ایحاد فرصت های جدید شغلی در کشور‌،‌‌‌ توسعه صنعت گردش گری از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد؛زیرا که ایران از نظر جاذبه های گردش گری غیر از ده کشور اول جهان قرار دارد و از پتانسیل بسیار زیاد جهان‌گردی و گردش گری بین المللی برخوردار می باشد.(صباغ کرمانی و امیریان‌،1379: 17)از این رو بایستی زمینه های توسعه گردش گری‌، ‌‌‌به عنوان یک استراتژی از جنبه های اقتصادی،‌‌‌ سیاسی و حقوقی فراهم گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول : كليات تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- اظهار مسئله:

سیرو سیاحت در سرزمین های مختلف‌ هموا ره جزئی از نیازهای زندگی بشر و یکی از روش های پررونق گذران اوقات فراغت به شمار می رود. حرکت شتابان به سوی قرن بیست‌ویکم شیوه های سنتی توسعه اقتصادی و اتکا به درآمد های‌محدود بخشی از سرمایه ای فسیلی را مطرود دانسته می باشد و ضرورت ایجاد حرکت های جدید و دستیابی به مکانیزم های کارآمد در بهره گیری افزون تر از شرایط طبیعی موجود را به ویژه‌در کشور هایی که از فرهنگ غنی تاریخ کهن و آثار باستانی بسیاری برخوردار هستند ایجاب ‌می‌نماید. صنعت جهان‌گردی به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار آمده ‌و به یقین«جهان گردی» در دهه های آینده با سرعتی بیش از گذشته و امروز گسترش خواهد‌پیدا نمود. بسیاری ازکشور ها این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد اشتغال رشد بخش خصوصی و توسعه‌ساختار زیربنایی می دانند. (محلاتی،‌‌‌ 1:1380)مانند استراتژی های توسعه مناطق فراموش شده تعریف کار بری های خاصی می باشد که می‌تواند‌ضمن تقویت هویت مکانی آن ها شرایط توسعه پایدارآن ها را فراهم آورد.ایران با طبیعت گسترده وبی‌نظیر، ‌‌اقلیم متنوع وویژگی های زمین شناسی گوناگون وتنوع زمین شناختی می تواند از پدید های زمین شناختی(ژئوتوپ)در سراسر کشور مانند غار ها،‌‌‌ تنگه ها،‌‌‌ دره ها،‌‌‌ مناطق فسیلی‌، ‌‌دره های نشستی‌، ‌‌شکاف‌های بزرگ زمین شناختی‌، ‌‌گل فشان ها، ‌‌زمین های کارستیک، ‌‌انواع کانی ها‌، ‌‌هرم های ماسه‌ای، ‌‌‌سواحل صخره ای –سنگی، ‌‌معادن باستانی وغیره به عنوان میراث های زمین شناختی در قالب ژئوسایت های بالقوه متعدد، ‌‌پس از‌‌ تدارک زیر ساخت های گردش گری به عنوان ابزاری در راستای توسعه ژئوتوریسم وتاسیس ژئوپارک ها مورد بهره گیری قرار گیرد.‌‌ با آغاز قرن بیستم، ‌‌‌با در نظر داشتن دگرگونیهای وسیعی که در اوضاع اجتماعی، ‌‌‌اقتصادی و صنعتی روی داد، ‌‌‌گرایش به ایجاد تنوع در محیط زندگی یکنواخت و فرار از فضای پرهیاهو و خسته کننده شهرها و شناخت جهان و گسترش ارتباطات سیاسی- اقتصادی و نیاز مبرم مردم سرزمین ها و کشورها به یکدیگر، ‌‌‌موجبات شکوفایی جهان گردی و سیر و سیاحت به سبک و سیاق کنونی را فراهم آورد (محلاتی،‌‌‌ 1380،‌‌‌ 9). امروزه يكي از انواع جهان گردي كه بسيار مورد علاقه و بهره گیری مردم دنيا واقع شده می باشد، ‌‌‌توريسم ورزشي می باشد. برگزاري انواع مسابقات جهاني‌،ملي‌، منطقه اي انگيزه اي قوي براي حضور و شركت مردم در محل برگزاري مسابقات می باشد.‌‌ گردش گری ورزشی صنعتی می باشد که از ترکیب دوصنعت گردش گری وصنعت ورزش پدید آمده می باشد(هاوکینز و هودمن).‌‌ به بیانی دیگر فعالیت های مهم گردش گران در حین گردش گری می باشد وگردش گری و مسافرت با انواع مختلف ورزش همراه می باشد (هینچ وهیگام‌، 2003).گرین وچالیپ (1998) نيز طي تحقيقات خود بيان مي كند كه گردش گری ورزشی به مانند بسیاری ازصنایع دنیا مثل حمل ونقل‌، ‌‌‌اتومبیل سازی و گردشگری وغیره‌، ‌‌‌در حال تبدیل شدن به صنعتی مجزا ومهم می باشد‌، ‌‌‌به طوری که مطالعه ها نشان می دهد که از سال 1967 تا 1989 تمایل گردش گران برای شرکت در ورزش 1300 درصد رشد داشته می باشد.به طوري كه رشد ورواج روز افزون مسافرت های مرتبط با ورزش ورواج شیوه زندگی فعال باعث شده می باشد که مردم حتی در مسافرت به ورزش علاقمند شوند. لذا شهرهای مختلف جهان در بدست آوردن حق میزبانی بازی‌های المپیک ومسابقات قهرمانی جهان در رشته های ورزشی مختلف رقابت می کنند.

 

1-2– ضرورت انجام پژوهش:

صنعت گردش گری در جهان در دهه های اخیر از رشد بسیار خوبی برخودار بوده می باشد به طوری که در سال 1950 تعداد گردش گران بین المللی 25 میلیون نفر و درآمد حاصل از آن (2.1)میلیارد دلار بوده می باشد. در سال 1999تعداد گردش گران به 656.9 میلیون نفر و میزان درآمد حاصل از آن به455 میلیارد دلار رسیده می باشد پیش بینی می گردد در سال 2005 تعداد گردش گران بین المللی به رقم 937 میلیون فر و تولید ناخالص این صنعت در جهان به 7.2 تریلیون دلار برسد.کشور های مختلف جهان کوشش دارن که سهم بیش تری از این صنعت را به خود اختصاص دهن تا بر معضلات اقتصادی خود از قبیل بیکاری، ‌‌‌کمبود منابع ارزی و. … فائق آیند. ضرورت ایجاب می کند که با شناخت استعدادها و توانمندی های این صنعت در هر منطقه، گامی در جهت تقویت این صنعت برداشته گردد.(فرزانه، 1389: 1)

استان چهارمحال و بختیاری به دلیل داشتن محیط طبیعی،‌‌‌ چشم انداز ها و مناظر زیبای طبیعت که از کانون های اصلی و جاذبه های گردش‌گر پذیر این نوع گردش‌گری (اکوتوریسم )می باشد زمینه لازم را برای توسعه صنعت گردش گری‌دارا می باشد.این گونه از گردش گری در قرن بیست ویکم از چنان اهمیتی برخوردار می باشد که سازمان ملل متحد قرن حاضر را قرن اکوتوریسم نامیده می باشد.(پاپلی یزدی و سقایی،‌‌‌ 1385: 6)

از سوی دیگر‌، ‌‌‌یافته های این پژوهش می تواتد از سوی مسئولین و متولیان صنعت گردش گری در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

 

1-3- اهداف پژوهش:

1- معرفی انواع گردشگری ورزشی ازجمله گردش گری ورزش های آبی (رفتینگ)،‌‌‌ گردش‌گری آب درمانی و سلامت گردشگری و…. که از جنبه فرهنگی، ‌‌‌اعتقادی و وجود زیر ساخت ها امکان پیاده سازی در منطقه سامان‌را دارد.

  • شناسایی فعالیت هایی که برای تبدیل منطقه سامان به کانون گردش‌گری می تواند صورت گیرد.
  • مطالعه معضلات و موانع موجود در توسعه اکوتوریسم در منطقه سامان

1-4- سوالات پژوهش:

1-آیا استان چهارمحال و بختیاری قابليت توسعه گردش گري را دارد؟

 

1-5- فرضیات پژوهش:

1– به نظر مي رسد بين توسعه اكوتوريسم در استان چهارمحال و بختياري و توسعه گردش گري استان ارتباط معناداري هست.

2- به نظر مي رسد بين بهبود روش هاي مديريتي و توسعه گردش گري در استان ارتباط معنا داري هست.

 

1-6- پیشینه پژوهش:

با مطالعه های به اقدام آمده تاکنون در ارتباط با موضوع آن گونه که این رساله مد نظر دارد تحقیقی صورت نگرفته می باشد. اما به لحاظ ارتباط غیر مستقیم با موضوع مقالات و پژوهش های معدودی انجام شده می باشد که به نوعی بعضی از ابعاد موضوع این رساله را پوشش می دهد که در زیر به بعضی از آن ها تصریح می گردد:

1-یزدان پناه، ‌‌‌خیاطی و ریگی(1390)در مقاله ی تحت عنوان «ارزیابی قابلیت های اکوتوریسم ژئوتوریسم»‌شهرستان خاش با بهره گیری از مدل مدیریت استراتژی‌ SWOT به این نتیجه رسیده اند که مهمترین نقاط موجود در منطقه توجه افراد آگاه به صنعت گردشگری‌،‌‌‌ دولتی بودن زمین ها،‌‌‌ پایین بودن هزینه خدمات وتسهیلات گردش‌گری منطقه،‌‌‌ تنوع و تعدد جاذبه های طبیعی و فرهنگی گردش‌گری قابل توسعه،‌‌‌ دسترسی مناسب،‌‌‌ مشارکت مردم بومی و علاقه‌آنها‌به ورود گردش‌گر می باشد.

2- عباس بخشنده نصرت(1378)در مقاله « توزیع فضایی مکانی انواع سیاحت گاهها و ضرورت سامان دهی آنها در استان چهارمحال و بختیاری » به تقسیم بندی انواع گردشگری مانند: مذهبی‌،‌‌‌ تاریخی، ‌‌‌ورزشی،‌‌‌ زمستانی و… پرداخته می باشد.

3- نصرالله پورافکاری(1376)در مقاله «تلاشی در رهیابی عوامل توسعه گردشگری در استان چهارمحال وبختیاری »به کاستی های فرهنگی منطقه و همچنین استعدادهای استان پرداخته می باشد.

4- عبدالحمید شمسی،‌‌‌ اکبر جابری،‌‌‌ مسعود نادریان و محمد حسین سلطانی در مقاله« ایران » به مطالعه و تحلیل متغییر های‌مهم و اثر گذار برتوسعه مدیریت ورزشی در ایران پرداخته اند.

5- افتخاري (1385)،‌‌‌ ‌‌‌با بكارگيري مدل SWOT براي توسعه گردش گري روستايي در دهستان لواسانات كوچك ثابت كرد كه آستانه آسيب پذيري نقاط روستايي به علت گردش گري بودن بسيار بالا می باشد و نيازمند بازنگري و ارائه سياست هاي مناسب در جهت رفع محدوديت ها و بهره گیری از مزيت هاي نسبي موجود مي باشد.

6- طالب و محمدخان خيرآبادي (1387)،‌‌‌ عوامل مؤثر در توسعه گردش‌گري روستايي (مطالعه موردي روستاهاي حاشيه زاينده رود بخش سامان از توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختياري) در قالب نگرشي جامع و نظام­وار و مبتني بر واقعيات منطقه به مقصود رسيدن به چارچوبي علمي و كاربردي براي مطالعه و تحليل محور مطالعاتي سطح بندي فضايي ضروري مي نمايد.

 

1-7- نوع پژوهش:

این پژوهش به لحاظ هدف،‌‌‌ کاربردی می باشد.زیرا انتظار می رود متولیان و مسئولین صنعت گردش گری از نتایج آن در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مرتبط با گردش گری بهره گیری کنند. از سوی دیگر به لحاظ روش توصیفی می باشد.

 

1-8- روش پژوهش:

این پژوهش از نوع مطالعات توصیفی و تحلیلی و از نوع کیفی می باشدکه در دو قسمت كتابخانه اي و ميداني انجام خواهد گرفت به نحوي كه در بخش كتابخانه اي با بهره گیری از اسناد‌،‌‌‌ آمار و اطلاعات و تجربيات كشور هاي توسعه يافته جهان‌،‌‌‌ موضوع مورد مطالعه بررسي خواهد گردید. در قسمت ميداني‌،‌‌‌ ضمن بازديد از منابع گردش‌گري منطقه سامان و كسب نظر جامعه محلي و صاحبنظران جدول SWOT خواهد گردید.

 

1-9- محیط پژوهش:

این پژوهش در قلمرو محیطی استان چهارمحال و بختیاری در منطقه سامان انجام خواهد گردید.

 

1-10- متغییرها:

در این پژوهش‌،‌‌‌ مدیریت و برنامه ریزی برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری متغییر مستقل و گردشگری ورزشی و اکوتوریسم به عنوان متغییر وابسته می باشد.سایر متغییر ها مانند گردش‌گران، ‌‌‌صنعت گردش گری به عنوان متغییر های میانجی و تاثیر گذار می باشد.

 

 

1-11- روش جمع آوری اطلاعات:

روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش‌،‌‌‌ کتابخانه ای و پیمایشی می باشد.ابزار جمع آوری اطلاعات در روش کتابخانه ای فیش و نقشه می باشد. و در روش پیمایشی نیز از نظر سنجی و مصاحبه با بعضی افراد دست اندرکار و جمع آوری اطلاعات آن ها در ارتباط با سوالات پژوهش بهره گیری شده می باشد.

 

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

در اين پژوهش از مدل SWOT بهره گیری خواهد گردید. در اين روش ضمن مصاحبه و دريافت نظرات صاحب نظران‌،‌‌‌ جدول SWOT گردش‌گري استان تنظيم و با در نظر داشتن مسائل مطرح شده مدل توسعه استان نيز پيشنهاد خواهد گردید.

 

1-13- تنگناها و محدودیت های پژوهش:

مهمترین تنگنا و محدودیت در این پژوهش‌،‌‌‌ موضوع فقدان منابع و ادبیات و شاخص های تولید شده منسجم و قابل دسترس از سوی مراکز و نهاد های مسئول مانند سازمان میراث فرهنگی و گردش گری می باشد.

 

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد